درختان فسیل حوضه زغال‌دار قشلاق: مجالی برای توسعه ژئوتوریسم در البرز شرقی

نوع مقاله : نگاهی به طبیعت ایران

نویسندگان

1 کارشناس، گروه دیرینه‌شناسی گیاهی، بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه سافت راک، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22092/irn.2024.363017.1533

چکیده

چوب‌های فسیل دوران دوم زمین‌شناسی در ایران به‌ندرت مورد‌مطالعه قرار گرفته‌اند. با هدف توسعه مطالعات دیرینه‌شناسی با تمرکز بر درختان فسیل، حوزه زغال‌دار قشلاق در زون ساختاری البرز شرقی و در محدوده استان گلستان مطالعه و کاوش شده است که در‌نتیجه آن بیش از صد نمونه چوب فسیل به‌صورت درختان برجا و قطعات پراکنده جمع‌آوری و گزارش می‌شود. با توجه به حضور عمده درختان فسیل در محدوده عملیاتی معادن زغال‌سنگ و با در نظر گرفتن اهمیت توأمان دیرینه‌شناسی درختان مزوزوئیک که در دل جنگل‌های باستانی هیرکانی قرار گرفته‌اند، این منطقه دارای پتانسیل ثبت ژئوسایت‌های متعدد است، بنابراین، فعال نمودن توریسم معدنی در محدوده معادن با مشارکت فعال سازمان‌های ذی‌ربط پیشنهاد می‌شود تا ضمن حفاظت و مطالعه آنها، امکان توسعه زمین‌گردشگری پایدار برای این منطقه فراهم شود. پژوهش‌های بیشتر در ساختار زیستی و شرایط حفظ‌شدگی چوب‌های فسیل، بر دانش ما پیرامون تاریخچه جنگل‌های دوران دوم زمین‌شناسی ایران خواهد افزود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fossil trees of Qeshlaq Coalfield; An opportunity for advancing geotourism in Eastern Alborz

نویسندگان [English]

  • Maedeh Fadaei Khojasteh 1
  • Vahid Etemad 2
  • Mohsen Ranjbaran 3
1 Palaeobotanical Group, Botany research division, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., School of Forestry and Forest Economics, College of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Associate Prof., School of Geology, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Studying petrified wood from the second geological period is a rare endea vor in Iran. In the pursuit of promoting palaeobotanical research, particularly focusing on fossil trees, an extensive investigation was conducted in the Qeshlaq coalfield, situated within the Eastern Alborz structural zone and Golestan province. The findings of this study led to the discovery of over a hundred fossil wood samples, including standing trees and scattered pieces. These samples have been systematically collected and documented. Given the substantial presence of fossil trees surrounding active coal mines and the palaeobotanical significance of Mesozoic trees within the ancient Hyrcanian forests, this region possesses significant potential for identifying numerous geosites. We propose the initiation of mineral tourism in the mining area through active collaboration with relevant organizations. This strategic approach aims to safeguard and study these valuable geological treasures while simultaneously fostering sustainable geotourism in the region. Furthermore, conducting additional research on the biological structure and preservation conditions of petrified woods will contribute to our understanding of Iran's second geological period forests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geosite
  • Petrified Wood
  • Qeshlaq
  • Eastern Alborz
  • Golestan Province