معرفی و نقد کتاب "زنبورهای گالزای بلوط ایران"

نوع مقاله : نقد کتاب

نویسنده

استادیار/ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

10.22092/irn.2024.364786.1567

چکیده

گونه‌های متعددی از زنبور‌های خانواده‌ی Cynipidae با تغذیه از اندام‌های مختلف درختان بلوط (برگ، شاتون، میوه، جوانه و شاخه‌های بلوط) باعث ناهنجاری‌های رشدی (Gall) روی گیاهان میزبان می‌شوند.
کتاب "زنبورهای گالزای بلوط ایران" توسط آقایان دکتر "سیدابراهیم صادقی، محمد حسن عصاره و مجید توکلی" تالیف و توسط اتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سال 1388 منتشر شد. این کتاب نتیجه تحقیقات گسترده‌ای است که در دهه 1380 شمسی در قالب طرح جامع تحقیقاتی در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و با کمک متخصصینی از کشورهای مختلف، بویژه انگلستان و مجارستان که در شناسایی و توصیف گونه‌های جدید همکاری داشتند، انجام شد. یک دهه کار مستمر نویسندگان کتاب و همکاران آن‌ها، شامل جمع‌آوری نمونه گال از مناطق مختلف رویشی کشور (ارسباران، زاگرس، هیرکانی و ایران-توران)، پرورش نمونه‌ها و استخراج زنبورهای گالزا، اینکوالین و پارازیتویید از گال‌های مختلف گیاهی، شناسایی گونه‌ها و توصیف گونه‌های جدید، برای نخستین بار در کشور نشان داد که تنوع و غنای گونه‌ای زنبور‌های گالزای Cynipinae و عوامل پارازیتوئید آن‌ها بویژه زنبورهای Chalcid در ایران به خصوص منطقه رویشی زاگرس بسیار بالا و بی‌نظیر است؛ بطوریکه حدود نیمی از گونه‌های موجود در غرب پالئارکتیک در ایران وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oak gall wasps of Iran

نویسنده [English]

  • Seyedeh Masoomeh Zamani
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands
چکیده [English]

گونه‌های متعددی از زنبور‌های خانواده‌ی Cynipidae با تغذیه از اندام‌های مختلف درختان بلوط (برگ، شاتون، میوه، جوانه و شاخه‌های بلوط) باعث ناهنجاری‌های رشدی (Gall) روی گیاهان میزبان می‌شوند.
کتاب "زنبورهای گالزای بلوط ایران" توسط آقایان دکتر "سیدابراهیم صادقی، محمد حسن عصاره و مجید توکلی" تالیف و توسط اتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سال 1388 منتشر شد. این کتاب نتیجه تحقیقات گسترده‌ای است که در دهه 1380 شمسی در قالب طرح جامع تحقیقاتی در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و با کمک متخصصینی از کشورهای مختلف، بویژه انگلستان و مجارستان که در شناسایی و توصیف گونه‌های جدید همکاری داشتند، انجام شد. یک دهه کار مستمر نویسندگان کتاب و همکاران آن‌ها، شامل جمع‌آوری نمونه گال از مناطق مختلف رویشی کشور (ارسباران، زاگرس، هیرکانی و ایران-توران)، پرورش نمونه‌ها و استخراج زنبورهای گالزا، اینکوالین و پارازیتویید از گال‌های مختلف گیاهی، شناسایی گونه‌ها و توصیف گونه‌های جدید، برای نخستین بار در کشور نشان داد که تنوع و غنای گونه‌ای زنبور‌های گالزای Cynipinae و عوامل پارازیتوئید آن‌ها بویژه زنبورهای Chalcid در ایران به خصوص منطقه رویشی زاگرس بسیار بالا و بی‌نظیر است؛ بطوریکه حدود نیمی از گونه‌های موجود در غرب پالئارکتیک در ایران وجود دارد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gall wasp"
  • fauna"
  • Iran"