پراکنش کهور آمریکایی (Prosopis juliflora (sw.) DC.)در ناحیه صحارا-سندی استان هرمزگان-ایران

نوع مقاله : نامه‌های علمی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر‌عباس، ایران.

2 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل‎ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

10.22092/irn.2023.364125.1558

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین پراکنش کهور آمریکایی و تهیه نقشه آن در ناحیه صحارا-سندی استان هرمزگان است. تعیین پراکنش کهور آمریکایی در سه مرحله جمع‎‏آوری اطلاعات از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان، بازدیدهای میدانی و رقومی سازی پلی‎گون‎های پراکنش کهور برای تهیه نقشه انجام شد. در بررسی‎های میدانی، مختصات جغرافیایی در مناطق حضور طبیعی و جنگل‎کاری کهور آمریکایی با توجه دامنه ارتفاعی، که نقش مهمی در پراکنش کهور آمریکایی دارد، ثبت شدند. محدوده‎ها بر روی تصاویر Google Earth به‌شکل پلی‌گون مشخص و وارد نرم‌افزارArcGIS Pro تعیین مساحت شدند. این گونه در کلیه نواحی استان هرمزگان پراکنش دارد و در شهرستان‎های بستک، بشاگرد و حاجی آباد در ارتفاعات پایین به‎صورت تک‎پایه و پراکنده، وجود دارد. مجموع مساحت جنگل‎کاری و جنگل طبیعی کهور آمریکایی با تاج‎پوشش بیشتر از پنج درصد، به‎ترتیب 34/19275 و 21/18883 هکتار است که در مجموع 56/0 درصد مساحت استان را شامل می‎شود. قابل ذکر است گونه کهور آمریکایی در 64/48 درصد استان هرمزگان به صورت تک‎پایه و تاج‎پوشش زیر پنج درصد پراکنش دارد. بیشترین مساحت جنگل‌کاری مربوط به شهرستان جاسک (به‎منظور تثبیت شن‎های روان) است. پوشش طبیعی کهور آمریکایی با تاج‎پوشش بیشتر از پنج درصد به‎ترتیب در جاسک، سیریک، میناب، بندرعباس، پارسیان، خمیر، بندر لنگه و قشم پراکنش دارد. مساحت زیاد جنگل طبیعی کهور آمریکایی در این استان نشان دهنده شرایط بسیار مطلوب تجدیدحیات و رویش این گونه در منطقه است. با توجه به تجدیدحیات آسان و پراکنش سریع این گونه در استان هرمزگان، توصیه می‎شود از گونه‎های بومی در جنگل‎کاری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution of Prosopis juliflora across the Sahara-Sindhian region of Hormozgan province, Iran

نویسندگان [English]

  • maryam moslehi 1
  • Seyed Mousa Sadeghi 2
  • Kourosh Behnam far 3
  • Abolfazl Jaafari 2
1 Assistant Prof., Research Division of Natural Resources, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Bandarabbas, Iran.
2 Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Assistant Prof., Forests and Rangelands Research Department, Khoozestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This study aimed to introduce and generate a distribution map of mesquite (Prosopis juliflora) across the Sahara-Sindhian region of Hormozgan province. Mesquite distribution was determined in three stages: Collecting information from the General Department of Natural Resources and Watershed Management of Hormozgan Province, conducting field visits, and digitizing polygons of mesquite distribution for mapping. During the field surveys, the geographical coordinates of the mesquite's natural presence and afforestation areas were recorded based on the elevation range. This plays a significant role in its distribution. The boundaries were identified on Google Earth images as polygons, and the area was calculated using ArcGIS Pro software. In Hormozgan province (Beshagard, Hajiabad, and Bastak), it is found as a single tree or scattered at low altitudes. Mesquite's total area of afforestation and natural forest (canopy cover higher than 5%) is 19275.34 and 18883.21 ha, respectively, accounting for 0.56 of the province's area. Also, mesquite is distributed as a single tree (canopy area lower than 5%) in 48.64 percent of Hormozgan province. The largest afforestation area for mesquite is in Jask City (for stabilizing flowing sand). Mesquite is naturally found in Jask, Sirik, Minab, Banda Abbas, Parisian, Khamir, Bander-e-Lengeh, and Gheshm, respectively. Vast mesquite areas in this province indicate favorable conditions for species regeneration and growth. According to the easy regeneration and fast distribution of P. juliflora in Hormozgan province, it is suggested that native species be used in afforestation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afforestation
  • Distribution
  • Natural distributions
  • Sahara-Sindhian region
نجفی، ک.، جلیلی، ع و اسدی، ر.، 1393. بررسی برخی از اثرهای تهاجمی گونه کهــــورآمریکایی. خشکبوم، 4 (1): 54- 64.
نهال طهماسبی، م. ر.، 1379. ارزیابی بوم‎شناختی کهور آمریکایی و بررسی قابلیت‎های آن برای تهیه کمپوست در استان هرمزگان. مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، 8 (31): 305-323.