شناسایی اولیه قارچ‌های اندوفیت گونه گیلاس وحشی (.Prunus avium L) ناحیه ارسباران

نوع مقاله : نامه‌های علمی

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

10.22092/irn.2023.363192.1540

چکیده

قارچ‌های اندوفیت به میکروارگانیسم‌هایی اطلاق می‌گردد که حداقل بخشی از چرخه زندگی خودر را در درون بافت‌های گیاهی سپری می‌کنند. این موجودات نقش بسیار مهمی در تولید متابولیت‌های ثانویه ارزشمند و تحمل تنش‌های زیستی و غیرزیستی را در گیاه دارند و به همین خاطر مطالعات روی شناسایی قارچ‌های اندوفیت درختان جنگلی و جداسازی متابولیت‌های ثانویه به شدت افزایش یافته است. در همین راستا شناسایی قارچ‌های اندوفیت در درختان جنگلی مثل گیلاس وحشی ضرورت و اهمیت دارد. به منظور انجام این پژوهش، ریزنمونه‌های برگ و ساقه از درخت گیلاس وحشی منطقه ارسباران جمع آوری و پس از ضدعفونی سطحی، روی محیط کشت PDA کشت گردیدند. واکشت و خالص‌سازی قارچ‌های رشد یافته در محیط کشت PDA تکرار و نهایتا در محیط کشت PDB برای نگه داری و استخراج DNA کشت شدند. برای شناسایی مولکولی قارچ‌های اندوفیت رشد یافته، استخراج DNA انجام و با استفاده از واکنش PCR، قطعه ITS تکثیر شد. توالی‌یابی قطعه ITS گیلاس وحشی نشان داد که 12 سویه قارچی جدا شده متعلق به 8 جنس متفاوت می‌باشند. به‌طوریکه 3 سویه در جنس Aspergillus شامل گونه‌های Aspergillus niger، Aspergillus sydowii، Aspergillus flavus، دو گونه در جنسAlternaria شامل گونه‌های Alternaria tenuissima و Alternaria sp، دو گونه در جنسPenicillium شامل گونه‌های Penicillium sizovae و Penicillium oxalicum و بقیه گونه‌ها در جنس‌های مختلف شامل Aureobasidium pullulans، Platychora ulmi، Ochrocladosporium elatum، Xylaria corniformis و Sordariomycetes sp طبقه‌بندی شدند. خوشه بندی فیلوژنتیکی، 12 گونه قارچی را در 3 کلاد متمایز قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Initial identification of endophytic fungi of Arasbaran Prunus avium

نویسنده [English]

  • Yousef Mohammadi
Research Institute of Forests and Rangelands
چکیده [English]

An endophytic fungus is a microorganism that spends at least part of its life cycle inside plant tissues. These organisms play a pivotal role in producing valuable secondary metabolites and tolerance of biotic and abiotic stresses in the plant. For this reason, studies on the identification of endophytic fungi in forest trees and the isolation of secondary metabolites have significantly increased. This study aimed to identify Prunus avium endophytic fungi associated with Arasbaran. Leaf and stem explants were collected from 5 regions and, after surface disinfection, cultivated on PDA medium. Cultivation and purification of fungi grown in the PDA culture medium were repeated, and finally, they were cultured in the PDB culture medium for preservation and DNA extraction. Using PCR, DNA was extracted and the ITS fragment was amplified for molecular identification of grown endophytic fungi. Sequencing of ITS fragments showed that 12 isolated fungal strains belong to 8 different genera. Three strains in the Aspergillus genus, including Aspergillus niger, Aspergillus sydowii, and Aspergillus flavus, two species in the Alternaria genus, namely Alternaria tenuissima and Alternaria sp., two species in the Penicillium genus as Penicillium sizovae and Penicillium oxalicum and the rest species in different genera including Aureobasidium pullulans, Platychora ulmi, Ochrocladosporium elatum, Xylaria corniformis, and Sordariomycetes sp. were classified. Phylogenetic clustering placed 12 fungal species into three distinct clades.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arasbaran
  • Symbiotic relationship
  • ITS
  • Secondary metabolites
جان‌بزرگی، س.، مهرابی کوشکی، م. و فرخی‌نژاد، ر.، 1398. جداسازی و شناسایی اندوفیت‏های قارچی لوبیا چشم‏ بلبلی در استان خوزستان، زیست‎شناسی میکروارگانیسم‌ها، 8 (29): 115-97.
حاجی‎زاده، ا.، امینی، ج. و عبداله‌زاده، ج.، 1394. معرفی آرایه‌های جدید از قارچ‌های اندوفیت بلوط در استان کردستان، رستنیها، 16 (1): 122-109.
قاسمی‌اسفهلان، س.، ارزنلو، م.، بابای اهری، ا.، تربتی، م. و نرمانی، ا.، 1398. شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی قارچ‎های اندوفیت سرشاخه و شاخه‌ درختان بلوط در جنگل‎های ارسباران. پژوهش‌های کاربردی در گیاه‌پزشکی، 8 (1): 17-1.