بحران آب، پدیده ریزگرد و راهبرد مناسب برای توسعه سیستان

نوع مقاله : سخن روز

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

10.22092/irn.2023.130496

چکیده

بعد از موفقیت مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در مطالعه و نظارت بر عملیات اجرایی کنترل ریزگرد با منشأ داخلی در استان خوزستان، با درخواست ستاد کنترل ریزگرد و وزیر محترم وقت جهاد کشاورزی، گروه مطالعاتی کنترل ریزگرد در این مؤسسه، فعالیت خود را در سیستان متمرکز کرد و پس از دو سال مطالعه، در مقیاس راهبردی به جمع‌بندی‌های عمده‌ای رسید که در ادامه به وضعیت امروز سیستان به اجمال اشاره می‌شود. موضوع بحران آب و پدیده ریزگرد در این بخش از استان سیستان و بلوچستان، هرچند نسبت به هم تأثیر تشدید‌کننده دارند، دو مقوله به‌نسبت مستقل هستند، بنابراین، می‌توان آن دو را به‌صورت مستقل، همچنین اثرگذار نسبت به یکدیگر مورد توجه قرار داد.

عنوان مقاله [English]

Water crisis, dust phenomenon and a suitable strategy for Sistan's development

نویسنده [English]

  • Adel Jalili
Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

-