بررسی امکان کنترل شب‌پره شمشاد (Cydalima perspectalis Walker) با استفاده از آفت‌کش‌های زیستی در شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله : نامه‌های علمی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل‌ها و مراتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/irn.2023.360247.1482

چکیده

شب‌پره شمشاد Cydalima perspectalis Walker (Lep.: Crambidae)، به‌عنوان مهم‌ترین آفت گیاهان جنس شمشاد در جهان معرفی شده و آفتی بسیار تهاجمی و مخرب روی شمشاد هیرکانی Buxus hyrcana در جنگل‎های شمال ایران است. هدف از این مطالعه، بررسی کارایی ترکیبات زیستی ایمن (Neem Azal®, Bio1®, Matrin®, Probeltefito® (Bacillus thuringiensis) و دایابون®( بر میزان مرگ‌و‌‌میر این آفت است. آزمایش‌ها به‌صورت طرح کاملاً تصادفی روی لاروهای سن دوم C. perspectalis تحت شرایط آزمایشگاهی (C 1±27، 10±65 درصد رطوبت‌نسبی و 16:8 ساعت روشنایی: ساعت تاریکی) بررسی شد. ابتدا میزان مرگ‌و‌میر در هر غلظت پس از 24، 48 و 72 ساعت در شش تکرار تجزیه‌و‌تحلیل شد. نتایج نشان داد، در میان حشره‌کش‌های گیاهی، دو ترکیبNeem Azal®  و Matrin® توانایی خوبی در کنترل آفت داشتند و غلظت مؤثر آنها به‌ترتیب 1 لیتر و 750 سی‌سی بر 1000 لیتر بود. به‌طور‌کلی با توجه به پیچیده بودن روابط بین اجزا در اکوسیستم در جنگل، استفاده از آفت‌کش‎های زیستی با بررسی‌های دقیق و شناخت اثرات جانبی آنها قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of botanical pesticide Azadirachtin and its combination with Henna on bux moth, Cydalima perspectalis Walker (Lep.: Crambidae)

نویسندگان [English]

 • Mina Kouhjani-Gorji 1
 • Mina Farashiani 2
 • Samira Farahani 2
 • Farzaneh Kazerani 2
 • Fatemeh Askari 3
 • Mahdi yahyazadeh balalami 3
 • Samaneh Asadi-Sanam 3
1 Assistant Prof., Medicinal plant and by-product Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural and Natural Resources Research Center (AREEO), Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Forest and Range Protection Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural and Natural Resources Research Center (AREEO), Tehran, I.R. Iran.
3 Assistant Prof., Medicinal plant and by-product Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural and Natural Resources Research Center (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

The bux moth, Cydalima perspectalis Walker (Lep.: Crambidae), has been identified as the most severe pest of the genus Buxus in the world. It became highly invasive and destructive on Buxus hyrcana in Iran's Northern Forests. This study aimed to investigate the effect of pest mortality using safe biorational compounds (Neem Azal®, Matrin®, Bacillus thuringiensis (Bt -k), and Dayabon). Experiments were performed in a completely randomized design and were evaluated on second-instar larvae of C. perspectalis under laboratory conditions (27±1̊C, 65±10 R.H., and 16:8 L: D). At first, the mortality rate of the desired concentrations of each component with control (water) was analyzed in six replications after 24, 48, and 72 h. Results indicated that among the botanical insecticides, two compounds, Neem Azal® and Matrin®, had an excellent ability to control the pest, and their effective concentrations were 1L/1000L and 750cc/1000L, respectively. It is generally recommended to use biological pesticides with thorough research and understanding of their side effects due to forest ecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mortality
 • Cydalima perspectalis
 • Buxus hyrcana
 • Pest control
 • Botanical pesticide
بابایی، م.، فراشیانی، م.الف. و وطن‌دوست، الف.، 1398. بررسی اثر سه حشره‎کش کم خطر بر روی شب پره Cydalima perspectalis (Lep: Pyralidae)  روی درختان شمشاد (Buxus hyrcana) دراستان مازندران. گزارش نهایی طرح پژوهشی. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 74 صفحه.
رضایی، س. ر.، 1388، سیمای منابع طبیعی و آبخیزهای ایران. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 304 صفحه.
صالحی، م. و قدس‏خواه، م.، 1396، پروانه برگخوار شمشاد تهدیدی جدی برای جنگل‎های هیرکانی. مجموعه مقالات همایش ملی جنگل‎های شمال، 3: 37-47.
صلاحی، ف.، 1391. بررسی اثرات متقابل چند عامل با منشا طبیعی در اختلاط با باکتری Bacillus thuringiensis علیه سفیده‎ی بزرگ کلم  (Pieris brassicae L .). پایان نامه کارشناسی ارشد حشره‎شناسی. دانشکده‎ کشاورزی، دانشگاه مراغه، 101 صفحه.
فراهانی، س.، امید، ر.، صالحی، م. و عارفی پور، م.ر. 1395. گزارش آفت جدید Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera:  Crambidae)  از ایران. دوفصلنامه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل‌ها و مراتع ایران، 14(1): 68-72.
کوه‎جانی گرجی، م.، فراشیانی، م. ا.، فراهانی، س.، کازرانی، ف.، b1397. اثر باکتری  Bacillus thuringiensis var. Kurstakiدر اختلاط با پودر حنا و سرکه سفید جهت کنترل شب‏پره شمشاد Cydalima perspectalis (Lep.: Crambidae. اولین همایش ملی جنگل‎های ملی ایران، پژوهش و توسعه، دانشگاه ارومیه، تیر 1397، 4 صفحه.
کوه‎جانی گرجی، م.، فراشیانی، م. ا.، فراهانی، س.، کازرانی، ف.، آهنگران، ی.،a  1397، تاثیر حشره‎کش گیاهی آزادراختین و اختلاط آن با پودر حنا بر شب‎پره شمشاد (Cydalima perspectalis Walker (Lep.: Crambidae). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 26(4): 542-550.
مروی مهاجر، م. ر.، 1385، جنگل‌شناسی و پرورش جنگل. انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 410 صفحه.
نامور، پ.،  1378، تاثیر باکتری Bacillus thuringiensis Var.Kurstaki روی لاروهای سنین اول، دوم و سوم برگخوار چغندرقند Spodoptera exigua (Hubner) و نقش سینرژ سیستم­های حنا و کاربراندوم در افزایش کارآیی آن در آزمایشگاه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، 120 صفحه.
هاشمی طسوجی،ع.، آرمیده، ش.، صفرعلیزاده، م.ح.، هاشمی طسوجی، ز. 1394. تأثیر باکتری Bacillus thuringiensis var. Kurstaki در اختلاط با پودر حنا روی مراحل لاروی شب پره ی مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick). مجله علمی کشاورزی گیاهپزشکی، 38(3): 47-37.