جنگل‌کاری‌های ایرانی- تورانی در استان سمنان

نوع مقاله : نامه‌های علمی

نویسندگان

1 استادیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استادیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 کارشناس جنگل، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرمسار، سمنان، ایران

10.22092/irn.2023.361420.1502

چکیده

جنگل‌‌های دست‌کاشت به‌صورت متمرکز و به تعریف امروزی در کشورمان قدمتی در حدود نیم‌ قرن دارند که معمولاً اهداف تولیدی ندارند و با هدف توسعه فضای سبز و حفاظت از محیط‌زیست ایجاد ‌شده‌اند. استان سمنان یکی از پهناورترین استان‌های کشور است که تنوع زیادی از محیط‌های طبیعی را در خود جای ‌داده است. هدف از پژوهش پیش‌رو، بررسی وضعیت فعلی و فعالیت‌های جنگل‌کاری در بخش ایرانی- تورانی استان سمنان است که با بهره‌گیری از اطلاعات نهادها، افراد مطلع و تأیید و تکمیل اطلاعات با مطالعات میدانی انجام شده است. استان سمنان در بخش ایرانی- تورانی در‌مجموع تعداد 68 مورد جنگل‌کاری و پارک جنگلی دارد که از 30 گونه درختی و درختچه‌ای برای کاشت انبوه در آنها استفاده ‌شده است. جنگل‌کاری‌ها در استان سمنان از دهه 1340 آغاز شده و تعداد آنها در دهه‌های 50 تا 90 روند افزایشی داشته ‌است. 32 درصد جنگل‌کاری‌ها به روش تانکر و 31درصد آنها به روش قطره‌ای آبیاری می‌شوند. موفقیت فعلی جنگل‌کاری در استان سمنان به‌طور متوسط 75درصد محاسبه شد و مهم‌ترین عامل عدم موفقیت، آبیاری نامنظم بوده است. علاوه‌بر کمبود منابع آب، واگذاری مدیریت پارک به شهرداری، کمبود اعتبارات منابع طبیعی و کمبود نیروی انسانی نیز از مهم‌ترین مشکلات جنگل‌کاری‌ها و پارک‌های جنگلی استان سمنان ارزیابی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Irano-Turanian afforestation in Semnan Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Hooman Ravanbakhsh 1
  • Abolfazl Jaafari 2
  • Masoumeh Monazami 3
1 Research institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Research institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
3 Expert of forest, Natural Resources and Watershed Management office of Garmsar, Semnan, Iran
چکیده [English]

According to today's definition, artificial forests in Iran are half a century old. Most did not have production goals and were done to develop green space and protect the environment. Semnan province is one of the country's most extensive provinces, containing various natural environments. The current research investigated the current situation of plantations in the Irano-Turanian region of Semnan province. This was done by using responsible institutions' and people's information and confirming and supplementing it with field studies. Semnan province in the Irano-Turanian region has 68 plantations and forest parks, with 30 species of trees and shrubs used for planting. Afforestation in Semnan province started in the 1340s and increased from the 50s to the 90s. 32% of plantations are irrigated by tanker and 31% by drop irrigation. The current success rate of afforestation in Semnan province was about 75% on average, and the most critical reason for failure was irregular irrigation. In addition to the lack of water resources, the transfer of park management to the municipality, the lack of financial resources, and the lack of human force to protect the forests were also evaluated as the most critical problems of plantations and forest parks in Semnan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest park
  • Green space
  • Pine
  • plantation in dry lands
  • Monitoring
پورهاشمی، م. و مروی مهاجر، م.ر.، 1378. بررسی کمی و کیفی جنگل‌کاری‌های پارک جنگلی چیتگر. پژوهش و سازندگی، 40، 41 و 42: 85-80.
فرخ‌زاده، ن.، روانبخش، هـ.، مشکی ع. و ملاشاهی، م.، 1397. تنوع و استقرار زادآوری طبیعی در تیپ‌های مختلف جنگل‌کاری‌های 50 ساله پارک جنگلی سرخه‌حصار تهران. پژوهش و توسعه جنگل، 4(1): 57-43.
مقصودیان، ا.، ملاشاهی، م.، مشکی، ع.، روانبخش، هـ. و کیانی، م.ک.، 1400. تأثیر تیمارهای اصلاح خاک بر رشد نهال‌های بنه، دارمازو، زیتون‌تلخ و زربین در شهر سمنان. مجله جنگل ایران، 13(1): 72-59.‎