نقد کتاب «مبانی زراعت چوب صنوبر»

نوع مقاله : نقد کتاب

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/irn.2023.129142

چکیده

در چند سال اخیر توقف بهره‌برداری از جنگل‌های هیرکانی به دلایل مختلف محیط‌زیستی و برداشت نکردن چوب از این جنگل‌ها، نقش توسعه زراعت چوب با درختان تندرشد را (مانند صنوبر) در خارج از عرصه‌های طبیعی جنگل با هدف تأمین مواد اولیه چوبی دو‌چندان کرده است. موضوع زراعت چوب با ارقام تندرشد صنوبر و تولید چوب از این درختان از مباحث مهم در تأمین نیاز چوبی کشور و کاهش فشار به عرصه جنگل‌های طبیعی است. بنابراین، تألیف و تدوین مطالبی در این رابطه می‌تواند راهگشا باشد.
مهندس اسماعیل میردامادی اولین کتاب مرتبط با درخت صنوبر را با عنوان «خزانه‌های آزمایشی صنوبر»، در دو فصل مباحث مربوط به ازدیاد نهال صنوبر در خزانه و خزانه‌های آزمایشی صنوبر به‌طور اجمالی در مرداد ماه سال 1348 تألیف کرد. دکتر فرهاد اسدی در کتاب «مبانی زراعت چوب صنوبر» سعی کرد، مطالب جدید و ارزشمندی را ازجمله معرفی کلن‌های صنوبر، نیازهای رویشگاهی، روش‌های نوین کاشت، داشت و برداشت و نیز تحلیل اقتصادی صنوبرکاری به مباحث زراعت چوب بیافزاید که در این راه موفق هم بوده است.

عنوان مقاله [English]

A review on the book reviewed entitled "Fundamental of poplar wood farming"

نویسنده [English]

  • Mohsen Calagari
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran