آیا درختان جنگلی واقعاً از طریق رشته‌های قارچ‌های زیرزمینی با یکدیگر صحبت می‌کنند؟

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

پژوهشگر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

10.22092/irn.2023.129140

چکیده

این ایده که درختان جنگلی می‌توانند از طریق یک شبکه زیرزمینی متصل از رشته‌های قارچی ظریف با یکدیگر «صحبت» کنند، منابع غذایی را با نهال‌های خود به اشتراک بگذارند و حتی از آنها محافظت کنند، تصور بسیار جذابی است و در رسانه‌های مختلف نیز ریشه دوانده است، حتی در برنامه تلویزیونی محبوب Ted Lasso Apple مطرح شده است و آن را wood-wide web نامیده‌اند، اما با این وجود یک متخصص هشدار می‌دهد که هنوز علم ریشه این ایده‌ها اثبات نشده است.
کارست (Karst) و دو همکارش در مقاله‌ای منتشر شده در Nature Ecology & Evolution دیدگاه شخصیشان را به اشتراک می‌گذارند و سه ادعای رایج در‌مورد قابلیت‌های قارچ‌های زیرزمینی معروف به شبکه‌های میکوریزی معمولی (common mycorrhizal networks, CMNs) که ریشه‌های چندین گیاه را در زیر زمین به هم متصل می‌کنند، به چالش می‌کشند. قارچ‌ها ریزجانداران زنده مانند کپک‌ها، مخمرها و قارچ‌های خوراکی وسمی هستند.
کارست، دانشیار دانشکده کشاورزی، محیط‌زیست و زندگی آلبرتا می‌گوید: «خیلی خوب است که پژوهش‌های CMNs باعث علاقه زیادی به قارچ‌های جنگلی شده است، اما برای عموم مهم است که بدانند بسیاری از ایده‌های جذاب ریشه علمی قوی داشته و در امتداد آن باشند».

عنوان مقاله [English]

Do forest trees really 'talk' through underground fungi?

نویسنده [English]

  • Elham Noori
Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran