دیپلماسی گردوغبار در حل مسئله هیرمند و هامون‌های سیستان

نوع مقاله : دیدگاه‌ها

نویسنده

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

10.22092/irn.2023.128686

چکیده

بحران آب و طوفان‌های گردوغباری و ماسه‌‌های‌‌ روان، از معضلات اساسی دشت سیستان هستند. دشت سیستان، در شرق کشور به‌‌صورت یک چاله فروافتاده است که رودهای هیرمند یا هلمند، خاش‌رود، فراه‌رود و خشکه‌رودهای غربی به آن می‌‌ریزند (شکل 1). مجموعه هامون‌های شش‌گانه، به‌‌نام‌‌های پوزک، چنگ سرخ، برینگک، صابری، هیرمند و گودزره دشت سیستان را دربرگرفته‌‌اند. هامون‌ها در‌واقع یک بوم‌‌نظام دریاچه‌‌ای موقت (Ephemeral Lake) هستند که همیشه در حال خشک و مرطوب شدن هستند. مساحت هامون‌های سیستان 5346 کیلومتر‌مربع ( بدون گودزره) است که حدود 64درصد آنها در ایران و مابقی در افغانستان قرار دارد (UNEP, 2006).رود هیرمند که از کوه‌های بابا در جنوب‌‌ غربی کابل سرچشمه می‌‌گیرد، پس از عبور از ریگستان افغانستان، در نزدیکی شهر زرنج افغانستان با گردش به سوی شمال به مرز ایران نزدیک می‌شود. کانال آب‌رسانی نهر لشکری در این قسمت، از رود هیرمند جدا شده و اراضی کشاورزی شهر زرنج را آبیاری می‌‌کند. رود هیرمند، در ادامه با گردش به سمت شمال و به نقطه صفر مرزی، وارد و شاخه رود سیستان در این قسمت از آن جدا می‌‌شود. این شاخه داخل دشت سیستان جاری می‌شود و اراضی بخشی از آن و چاه‌نیمه‌‌ها را، که گودال‌های طبیعی زمین‌‌شناسی هستند، تغذیه می‌‌کند. 

عنوان مقاله [English]

Dust diplomacy in solving the problem of Hirmand and Sistan’s Hamons

نویسنده [English]

  • Hamidreza Abbasi
Assistant Professor, Desert Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

-

خسروشاهی، م.، 1401. مطالعات آب‌های سطحی رودخانه‌‌های حوزه هیرمند. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 73 صفحه.
درگاهیان، ف.، 1401. طرح جامع مهار گردوغبار و ماسه‌‌های روان سیستان: مطالعات اقلیم. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 56 صفحه.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، 1400. آمار فعالیت‌های مهار بیابانزایی. دفتر امور بیابان، تهران، 85 صفحه.
سازمان حفاظت محیط‌زیست، 1401. مطالعات اجرایی مقابله با گردوغبار در تالاب بین‌‌المللی سیستان با سطح 350 هزار هکتار: گزارش هیدرولوژی. دفتر ملی کنترل گردوغبار، سازمان حفاظت محیط‌زیست، تهران، 380 صفحه.
شاهسونی، ع.، یاراحمدی، م.، جعفرزاده حقیقی فرد، ن.ا.، نعیم‌‌آبادی، ا.، محمودیان، م. ح. و صاکی، ح.، 1389. اثرات طوفان‌‌های گرد و غباری بر سلامت و محیط‌زیست. نشریه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ۲(۴): ۵۶-۴۵.
عباسی، ح.ر.، 1401. راهبردهای مهار فرسایش بادی در دالان‌های حمل ماسه دشت سیستان. نشریه پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 7(2): 138-125.
عباسی ح.ر.، گوهردوست، آ.، خاکساریان، ف. گنجعلی، م.، 1396. ویژگی‌های ریخت‌‌شناسی رسوبات بادی و بادهای فرساینده دشت سیستان. نشریه مدیریت بیابان، 10: 612-594.
ملک‌‌الشعراء بهار، 1366. تاریخ سیستان. انتشارات پدیده خاور، تهران، 529 صفحه.