محققان موفق به کشف آستانه‌ای شدند که سبب پاسخ جنگل‌ها به خشک‌سالی می‌شود

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

10.22092/irn.2023.128673

چکیده

در ایالت میسوری (Missouri)، جنگل‌ها باارزش‌ترین اکوسیستم منابع طبیعی محسوب می‌شوند، از‌آنجایی‌که افزایش دمای ناشی از تغییرات اقلیمی روی اکوسیستم‌های جهانی تأثیرگذار است، جنگل‌ها برای سازگاری با این تغییرات و ادامه بقای خود در یک جهان گرم‌تر تحت فشار هستند. همین امر منجر به معرفی مفهوم «نقطه پژمردگی اکوسیستم» توسط محققان شد که بیانگر پاسخ کل جنگل‌ها به خشک‌سالی است.
در مطالعه جدیدی که توسط جفری وود (Jeffrey Wood) محقق دانشگاه میسوری انجام شده است، مفهوم «نقطه پژمردگی اکوسیستم» چگونگی واکنش کل جنگل‌ها به خشکی توضیح داده شد. وود و گروه تحقیقاتی او نشان دادند، وقتی جنگل‌ها به نقطه پژمردگی اکوسیستم خود می‌رسند، به‌درستی عمل نمی‌کنند، به‌عنوان‌مثال توانایی آنها در جذب دی‌اکسید‌کربن کاهش می‌یابد. در این بررسی وود برای اینکه نحوه واکنش جنگل را در دوره‌های خشکی به‌درستی نشان دهد، اندازه‌گیری تبخیر- تعرق (از دست دادن آب از سطح گیاه به‌صورت بخار به اتمسفر) و وضعیت آب اکوسیستم را با هم ترکیب کرد که بیانگر روند از دست دادن آب در اکوسیستم جنگل است.

عنوان مقاله [English]

Researcher discovers threshold that triggers drought response in forests

نویسنده [English]

  • Firooze Hatami
Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran