تحقیقات گیاهان دارویی و رویکردهای مورد‌انتظار در کشور

نوع مقاله : ستون‌ها

نویسنده

استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/irn.2023.128669

چکیده

تحقیقات پیرامون شناخت، پراکنش و نیازهای اکولوژیک گیاهان دارویی در رویشگاه‌های طبیعی، دانش بومی، کشت و اهلی کردن، استخراج و شناسایی مواد مؤثره، اصلاح و معرفی ارقام مناسب برای توسعه سطح زیر کشت، به‌زراعی و به‌نژادی و مکانیزاسیون آنها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی است.
بررسی و جمع‌بندی تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد، حدود 1180 پروژه تحقیقاتی خاتمه‌یافته و 182 پروژه تحقیقاتی در حال اجرا با موضوع گیاهان دارویی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وجود دارد. از این تعداد، 989 طرح/ پروژه خاتمه‌یافته و 161 طرح/ پروژه در حال اجرا مربوط به مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (به‌عنوان متولی اصلی تحقیقات گیاهان دارویی) است و مابقی توسط سایر مؤسسات تحقیقاتی اجرا شده یا در حال اجراست.

عنوان مقاله [English]

Medicinal plants research and expected approaches in the country

نویسنده [English]

  • Fatemeh Sefidkon
Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

-