تغییر اقلیم و ریز‌اقلیم‌های شهری

نوع مقاله : ستون‌ها

نویسنده

دانشیار پژوهش، موسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.ایران.

10.22092/irn.2023.128668

چکیده

شرایط و عوامل آب‌و‌هوای نزدیک به زمین، ساده‌ترین جنبه‌های معرفی اقلیم هر منطقه را فراهم می‌کنند. تقسیم‌بندی اقلیم‌ها در مقیاس بزرگ، جملگی بر‌اساس میانگین تعداد زیادی از سیستم‌های آب‌و‌هوایی مختلف است که از مکان‌های ثبت‌شده استاندارد به دست آمده است، این ایستگاه‌ها معمولاً در مناطق با پوشش چمن واقع شده‌اند. به همین دلیل شرایط طبیعی سطح زمین، یا شرایط عوارض انسان‌سازی که در سطح زمین ایجاد شده است، در شکل‌دهی ریز‌اقلیم‌ها و در مقیاس بزرگ‌تر، اقلیم‌های کلان بسیار موثر هستند. در نگاه کلی، اقلیم‌ها تحت تأثیر فاصله مکانی خود از استوا، یا قطب‌ها و زاویه تابش خورشید هستند. طول و عرض جغرافیایی در شکل‌دهی اقلیم‌ها نقش کلیدی دارد. تغییر شرایط آب‌و‌هوایی در فاصله‌های کم روی زمین، نقش ریز‌اقلیم‌ها را روشن می‌کند. شرایط اقلیمی نزدیک سطح زمین می‌تواند به‌دلیل تبادل انرژی، انعکاس تشعشعات خورشیدی، رطوبت، پوشش گیاهی، همچنین، شرایط توپوگرافی طبیعی و نیز سازه‌های انسان‌ساز بسیار متفاوت باشد.

عنوان مقاله [English]

Climate change and urban microclimates

نویسنده [English]

  • Mostafa Jafari
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

-