تله های فرمونی و نوری، ابزار مناسب برای ردیابی و کنترل شب پره شمشاد (Cydalima perspectalis; Lep., Crambidae)

نوع مقاله : نامه‌های علمی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات حمایت و حفاظت، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات حمایت و حفاظت، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهش، بخش گیاهان دارویی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 دفتر منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، چشمه‌بلبل، بندر گز، گلستان، ایران

10.22092/irn.2023.357182.1438

چکیده

شب‌پره شمشادCydalima perspectalis (Walker, 1859) ، یکی از آفات مهم شمشاد و تک‎خوار است، با تغذیه از برگ و پوست ساقه به گیاه خسارت می‎زند و در مواردی باعث مرگ گیاه می‌شود. برای ردیابی آفت در سال 1396، تعداد 160 تله فرمونی دلتا و برای بررسی امکان کنترل آفت توسط تله‎های فرمونی در سال 1397، 600 تله قیفی در ذخیره‎گاه 450 هکتاری شمشاد جنگلی چشمه‌بلبل بندر گز در استان گلستان نصب شد. همچنین، تعداد 2 تله نوری و 4 تله نوری- فرمونی با لامپ فتوسل به‌صورت پنلی- چسبنده در منطقه مورد‌مطالعه مستقر شد. با استفاده از داده‎های تله‎های فرمونی و نوری سه اوج پرواز برای این شب‎پره تعیین و بهترین زمان برای کنترل شیمیایی و استفاده از فرمون مشخص شد. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر کارایی تله‎های قیفی- فرمونی در کاهش خسارت شب‎پره شمشاد است. همچنین، نتایج نشان داد تفاوت معنی‎داری بین تعداد شب‎پره‎های شمشاد به‌دام‌افتاده در تله نوری همراه با فرمون و بدون فرمون وجود دارد (P- value <0/05)، به‎طوری‌که تلفیق تله‎های‎ نوری با فرمون، کارایی آنها را بیشتر می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pheromone and light traps are useful agents for monitoring and control of box tree moth (Cydalima perspectalis; Lep., Crambidae)

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Kazerani 1
  • Mohammad Ebrahim Farashiani 1
  • Samira Farahani 1
  • Masoumeh Zamani 2
  • Mina Kouhjani Gorji 3
  • Seyed Naghi Khaleghi Trujeni 4
1 Assistant Prof., Division Research Conservation and protection, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Division Research Conservation and protection, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Division Research Plants Medicinal, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
4 Range and Watersheds management organization, Natural Resource of Cheshmeh-Bolbol, Bandar Gaz, IranRepublic of Iran
چکیده [English]

Box tree moth Cydalima perspectalis (Walker, 1859) is one of the most important monophagous pests. This pest feeds on the leaves and bark of the Box trees stem and in some cases causes the death of the trees. In order to pest monitoring in 2017, 160 Delta pheromone traps and to investigate the possibility of pest control by pheromone traps in 2018, 600 funnel pheromone traps were installed in 450 hectare boxwood forest of Cheshmeh - Bulbul (Bandar-e-Gaz, Golestan Province). Also, 2 light traps and 4 pheromone- light sticky traps with photocell lamps were installed in the studied area. The results showed three flight peaks for box tree moth as well as the best time for chemical control and use the pheromone traps were determined. Our results also indicated the effectiveness of funnel-pheromone traps in reducing the damage of box tree moths. A significant difference between the number of boxwood moths trapped in pheromones with and without pheromones (P-value <0.05) was obvious, so that the combination of light traps with pheromones increases their efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pheromone trap
  • Light trap
  • Caspian boxwood
  • monitoring
آهنگران، ی.، 1395. اولین گزارش شب‌پره‌ی شمشاد (Lep., Crambidae) Cydalima perspectalis (Walke, 1859) از ایران. آفات و بیماری‌های گیاهی، 84(1): 209-211.
سادات‌اخوی، س.ی.، سجادی‎پور، س. ج.، باغستانی، و.، خداکرم، م. ع و ندافی، م. ر.، 1385. نشریه کرم خراط آفت مهم درختان مثمر و غیرمثمر. حوزه ترویج و نظام بهره‎برداری استان یزد، یزد، 20 صفحه.
فراهانی، س.، امید، ر. و عارفی پور، ح.م.، 1395. گزارش آفت جدیدCydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) از ایران. تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل‌ها و مراتع ایران، 14(1): 68-72.
قهاری، ح. و عمو‌اقلی طبری، م.، 1390. در تغییرات جمعیت کرم ساقه‌خوار برنج Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae). حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی)، 25‌(3): 296-305.