پتانسیل نماتدهای بیمارگر حشرات برای کنترل شب‌پره شمشاد Cydalima perspectalis (Lepidoptera: Crambidae)

نوع مقاله : نامه‌های علمی

نویسندگان

1 پژوهشگر بخش تحقیقات حمایت و حفاظت، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 گیاهپزشکی-بخش تحقیقات حفاظت و حمایت ، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

3 دانشیار، گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

5 کارشناس گیاه‌پزشکی، دفتر حفاظت و حمایت، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، چالوس، ایران

6 کارشناس پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گیلان

7 دانشیار، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22092/irn.2022.357190.1439

چکیده

نماتدهای بیمارگر حشرات (EPNs) یکی از عوامل کنترل بیولوژیک آفات، برای مبارزه اصولی و حفظ تنوع زیستی هستند. پیشرفت در تولید انبوه و فناوری فرمولاسیون این نماتدها، کشف جدایه‌های مؤثر و مطلوبیت کاهش مصرف حشره‌کش‌های شیمیایی منجر به توسعه کاربرد نماتدهای بیمارگر حشرات در دنیا شده است. در نوشتار پیش‌رو، نمونه‌های موفقیت‌آمیز کنترل آفات راسته بالپولکداران با استفاده از نماتدهای بیمارگر حشرات در دنیا ذکر شده است. همچنین، پتانسیل بیماری‌زایی دو گونه نماتد جداسازی‌شده از رویشگاه‌های جنگلی شمال کشور روی آفت شب‌پره شمشاد Cydalima perspectalis (Lepidoptera: Crambidae) در شرایط آزمایشگاهی بررسی شده است. مقادیر غلظت کشنده (LC50) در آزمون زیست‌سنجی آزمایشگاهی، 48 ساعت پس از تیمار برای نماتدهای Steinernema borjomiense و Oscheius myriophilus به‌ترتیب 16/60 و 53/74 (IJs larva-1)، برای لارو سن پنجم آفت تعیین شد. نتایج این پژوهش، پتانسیل قابل‌توجه نماتدهای بیمارگر حشرات را در کنترل آفت شب‌پره شمشاد نشان می‌دهد. در زمینه کنترل بیولوژیک آفات با استفاده از EPNs در کشور، علاوه‌بر لزوم پیشرفت‌ در زمینه شناسایی و ثبت جدایه‌های با بیماری‌زایی بالا، همچنین فناوری فرمولاسیون، استفاده از عوامل کنترل میکروبی باید از طریق آموزش، تغییرات عمده در الگوی استفاده از حشره‌کش‌ها، وضع قوانین و اعمال محدودیت‌های بیشتر در خصوص آفت‌کش‌های شیمیایی توسط سازمان‌های مربوطه توسعه یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The potential of entomopathogenic nematodes to biological control of Cydalima perspectalis (Lepidoptera: Crambidae)

نویسندگان [English]

 • reihaneh gholami ghavamabad 1
 • Mohammad Ebrahim Farashiani 2
 • Ali Asghar Talebi 3
 • seyedeh masoomeh zamani 4
 • yazdanfar Ahangaran 5
 • Moharam hoshyar 6
 • majid pedram 7
1 Research Expert, Research Institute of Forest and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization
2 Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
4 Assistant Prof. Research Institute of Forest and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
5 Research Expert, Deputy of Protection and Conservation, Forest, Range and Watershed Management Organization, Chalous, Iran
6 - Research Expert, Guilan Agricultural and Natural Resources Research Center, Agriculture Research, Education and Extension Organization(AREEO), Rasht, Iran
7 Associate Professor, Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Entomopathogenic nematodes (EPNs) as biological control agents of pests offer an environmentally safe alternative. Advances in mass-production and formulation technology of EPNs, the discovery of numerous efficacious isolates, and the desirability of reducing pesticide usage have resulted in a surge of scientific and commercial interest in these nematodes. This paper will review the successful use of EPNs for the control of insect pests above ground in the world. So, the efficacy of two native isolates of EPNs was evaluated against Cydalima perspectalis (Lepidoptera: Crambidae) in laboratory conditions. The lethal concentration 50 (LC50) values of the Steinernema borjomiense and Oscheius myriophilus were 60.16 and 74.53 IJs/larva-1 on fifth instar larvae of C. perspectalis, respectively, after 48 hours at 25 °C and 60% relative humidity. These results revealed the good potential of EPNs in the biological control of C. perspectalis. In the field of biological pest control using EPNs in the country, in addition to the need for breakthroughs in the identification of EPNs isolates with high pathogenicity as well as formulation technology, the use of EPNs will need to be furthered through education, major changes in insecticides use pattern, legislative and further restrictions on chemical pesticides by organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Buxus
 • EPNs
 • biological control
 • Hyrcanian forests
پرویزی، ر.، 1380. بررسی بیماری‌زایی نماتدهای Steinernema sp. و Heterorhabditis bacteriophora روی کرم سفید ریشه. نامه انجمن حشره‌شناسی ایران، 21: 72-63.
حسینی، س.م.، 1398. ارزش‌های منحصر‌به‌فرد جهانی جنگل‌های هیرکانی، جدیدترین میراث جهانی ثبت‌شده ایران در یونسکو. مجله علمی پژوهش گردشگری، 1(3): 17-1.
رجایی، ا.، گرایلی، ش. و حسینی‌نصر، س.‌م.، ۱۳۹۲. بررسی وضعیت اکولوژیکی، حفاظتی و اقتصادی گونه جنگلی شمشاد. سومین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست. دانشگاه تهران، 5 آذر 1392، 7 صفحه.
سالاری، ا. و کریمی، ج.، 1392. ارزیابی تأثیر دو گونه نماتد بیمارگر حشرات روی لارو‌ کرم خراط Zeuzera pyrina (Lepidoptera: Cossidae) : توانایی بیماری‌زایی، نفوذ، تولیدمثل و رفتار جستجوگری Steiernema carpocapsae وHeterorhabditis bacteriophora. سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات (IPMC). دانشگاه شهید باهنر کرمان، بهمن 1392، صفحه 548.
سالاری، ا.، کریمی، ج.، صادقی نامقی، ح.، فصیحی هرندی، م.، 1395. ارزیابی بیماری‌زایی نماتد‌های بیمارگر حشرات در کنترل لارو‌های کرم خراط Zeuzera pyrina (Lepidoptera: Cossidae) از آزمایشگاه تا باغ. بیست و دومین کنگره گیاه‌‌پزشکی ایران. دانشگاه تهران، شهریور 1395.
نیکدل، م.، فضلعلی، ی. و دردایی، ع.ا.، 1393. شناسایی تکمیلی، تعیین پراکنش و ارزیابی تأثیر نماتدهای بیمارگر حشرات خانواده‌های  Steinernematidae، Heterorhabditidae و  Mermithidaeدر کنترل سه آفت مهم جنگلی در ارسباران. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 42 صفحه.
مافی، ش.، براری، م.، بریمانی ورندی، م.ع.، بریمانی‌ورندی، ح.، و براری، ح.، 1398. تحلیلی بر پیامدهای خسارت شب‌پره شمشاد Cydalima perspectalis در جنگل‌های هیرکانی. مجله ترویجی حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌های هیرکانی، 2(1): 12-3.