سازگاری جنگل‌ها و اکوسیستم‌های طبیعی به تغییرات اقلیمی

نویسنده

دانشیار پژوهش، موسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.ایران.

10.22092/irn.2022.127958

چکیده

در ابتدا خوب است تعریفی از مفهوم سازگاری و آنچه مورد‌نظر است، ارائه شود. براین‌اساس خوانندگان گرامی راحت‌تر می‌توانند مطلب را دنبال کنند. سازگاری در مباحث مختلف به‌ویژه مباحث اجتماعی، تعاریف متفاوتی خواهد داشت. اما آنچه در اینجا مد‌نظر است، مفهوم سازگاری در چهارچوب تغییر اقلیم است، یعنی وقتی عوامل اقلیمی تغییر کردند و شرایط جدیدی در محیط به وجود آمد، ما چگونه بتوانیم، با شرایط جدید سازگاری داشته باشیم و بخش‌های مختلف چه اقداماتی را به اجرا درآورند تا بهتر بتوانند با شرایط جدید سازگار شوند. سازگاری، توسط مجمع بین‌الدول تغییر اقلیم (IPCC) به‌صورت زیر تعریف شده است:
«تنظیم در سیستم‌های طبیعی یا انسانی در پاسخ به محرک‌های اقلیمی واقعی یا مورد انتظار یا آثار آنها، که آسیب را تعدیل، یا از فرصت‌های سودمند بهره‌برداری می‌کند.»

عنوان مقاله [English]

Adaptation of forests and natural ecosystems to climate change

نویسنده [English]

  • Mostafa Jafari
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO), Tehran, Iran.