مارمیشو؛ ذخیره‌گاه فراموش شده در شمال‌غرب کشور، ارومیه

نوع مقاله : نگاهی به طبیعت ایران

نویسندگان

1 استاد یار پژوهش/ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

2 محقق/ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

چکیده

منطقه مارمیشو، در شمال‌غرب ایران در میانه کوه‌های مرزی ایران و ترکیه، به‌‌واسطه ویژگی‌های اقلیمی و بوم‌‌شناختی حاکم بر آن و ریزش‌‌های جوی مطلوب، زیستگاه‌‌های متعددی را در خود جای داده است. در این محدوده، شاهد حضور چشمگیر رستنی‌‌های درختی و درختچه‌‌ای حوزه زاگرسی و عناصر گیاهی سایر نواحی رویشی و گونه‌‌های مرتعی معرف اقلیم رویشی آذربایجانی، می‌‌باشیم. در منطقه مارمیشو، در مجموع 248 گونه گیاهی متعلق به 168 جنس و 53 خانواده شامل گیاهان علفی، بوته‌ای، درختی و درختچه‌ای شناسایی شده است. از نظر پراکندگی جغرافیایی گونه‌های درختی و درختچه‌ای منطقه مارمیشو، 7/61 درصد، متعلق به ناحیه رویشی ایران و تورانی، 63/10 درصد اروپا- سیبری، 2/4 درصد مدیترانه‌‌ای و 2/21 درصد، چند ناحیه‌ای می‌باشند. پوشش سبز جنگلی، در دامنه‌‌های کوهستانی و تعدد انواع اکوسیستم‌‌های مرتعی معرف اقلیم رویشی زاگرسی و شکل‌گیری دریاچه مارمیشو در این منطقه، باعث ایجاد چشم‌اندازی زیبا شده است که علاوه بر کارکردهای حفاظتی و تولیدی، دارای ارزش‌های فرهنگی فراوانی نیز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marmishou; a forgotten reserve in the Northwest of Iran, Urmia

نویسندگان [English]

  • Jalal Henareh Khalyani 1
  • Mozhgan Larti 2
  • Saber Ghasempour 3
1 Assistant Professor in Forest Management at West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Urmia, Iran.
2 West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Urmia, Iran.
3 Forests and Rangelands Research Department, West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Areeo, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Marmishou region, in northwest Iran, between the border Mountains of Iran and Turkey, has many habitats due to its climatic and ecological features and favorable weather conditions. In this area, with the significant presence of characteristic trees and shrubs of Zagros, plant elements of other regions and rangeland species of the Azerbaijani vegetation type are observed. In the Marmishou region, 248 plant species have been identified belonging to 168 genera and 53 families, including herbaceous, trees, and shrubs. From the point of view of chorotypes, trees and shrubs of the Marmishou region include 61.7% Irano-Turanian, 10.63% Euro-Siberian, 4.2% Mediterranean, and 21.2% multiregional. Forest green cover on mountain slopes, various rangeland ecosystems representing the vegetative climate of Zagros and Lake Marmisho in this region have created a beautiful landscape with many cultural values in addition to conservation and production functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marmishou Reserve
  • Zagros
  • Urmia
  • Irano-Turanian
جزیره‌ای، م. ح. و ابراهیمی رستاقی، م.، 1382. جنگلشناسی زاگرس، دانشگاه تهران، تهران، 560 صفحه.
خاتم‌ساز، م. 1369. فلور ایران، شماره 4: تیره نارون. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 28 صفحه.
رسولی، س.، انوار، ا.ع.، اهری، ح. و خدادی، ا.، 1390. بررسی میزان آلودگی انگلی ماهیان دریاچه مارمیشو به آرگولوس‌فولیاسه‌اوس. پاتوبیولوژی مقایسه‌ای، 8(2): 496-491.
لارتی، م.، 1387. بررسی فلوریستیک منطقه مارمیشو در استان آذربایجان ‌غربی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی مرند، 180 صفحه.
لارتی، م.، قاسم‌پور، ص. و معصومی، ع. ا.، 1390. درختان و درختچه‌های منطقه مارمیشو استان آذربایجان ‌غربی. زیست‌شناسی ایران، 24(1): 109-104.