استخراج و شناسایی مواد مؤثره گیاهان دارویی و معطر ایران

نوع مقاله : دیدگاه‌ها

نویسنده

موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع- تهران

چکیده

شناخت گسترده گیاهان معطر ایران و تحقیقات کاربردی در‌مورد استخراج و شناسایی ترکیبات اسانس آنها در ایران از سال 1371 با پروژه‌ای در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با حمایت UNDP با عنوان
"The aromatic plants research and development program" شروع شد. در این پروژه، بررسی کمیت و کیفیت اسانس تعداد 20 گونه گیاه بومی معطر ایران در دستور کار قرار گرفت. ترکیبات موجود در اسانس گیاهانی مثل زیره کرمان (Bunium persicum)، بادرشبو Dracocephalim muldavica))، مشکک (Ducrosia anethifolia)، گلپر (Heracleum persicum)، آویشن شیرازی (Zataria multiflora) و 15 گونه گیاهی دیگر برای اولین بار در این پروژه تعیین شد. در اجرای این پروژه امکانات آزمایشگاهی مورد‌نیاز، تکمیل و گروه تحقیقات شیمی گیاهی برای تجزیه و شناسایی مواد مؤثره گیاهان دارویی و معطر شکل گرفت. 

عنوان مقاله [English]

Extraction and identification of active ingredients of Iranian medicinal and aromatic plants

نویسنده [English]

  • Fatemeh Sefidkon
Department of Medicinal Plants, Research Institute of Forests and Rangelands, AREEO, Tehran, Iran
باباخانلو، پ.، میرزا، م.، سفیدکن، ف.، احمدی، ل.، برازنده، م.م. و عسگری، ف.، 1377. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر، جلد اول. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 110 صفحه.
باباخانلو، پ.، میرزا، م.، سفیدکن، ف.، احمدی، ل.، برازنده، م.م. و عسگری، ف.، 1377. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر، جلد دوم. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 120 صفحه.
جلیلی، ع. و جم‌زاد، ز.، 1399. تنوع گیاهی ایران، ظرفیت‌ها و تهدیدها. طبیعت ایران، 5(3): 3-4.
خیری، ع.، سفیدکن، ف.، دلشاد، م.،  فتاحی‌مقدم، م.ر. و ایزدی‌دربندی، ع.، 1391. بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) رویشگاه‌های مختلف ایران. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 28(4): 779-769.
سفیدکن، ف.، 1375. شیمی و تهیه صنعتی روغن‌های اسانسی. نشر زاوش، تهران، 265 صفحه.
سفیدکن، ف.، 1396. سطح زیرکشت گیاهان دارویی و معطر. نشریه طبیعت ایران، 2(3): 93.
سفیدکن، ف.، 1398. اسانس‌گیری صنعتی در ایران. نشریه طبیعت ایران، 4(4): 83.
مظفریان، و.ا.، 1391. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. فرهنگ معاصر، تهران، 1444 صفحه.