تعیین جایگاه حفاظتی Phlomis herba-venti subsp. urmiensis Jamzad زیرگونه انحصاری از تیره نعنا

نوع مقاله : معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی ارومیه

2 پژوهشگر، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.

3 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

زیرگونه Phlomis herba-venti subsp. urmiensis Jamzad، گیاهی چند‌ساله از تیره نعنا و انحصاری ایران است که در استان آذربایجان‌غربی، غرب دریاچه ارومیه در مناطق کوهستانی میان بند، در محدوده ارتفاعی1470 تا 1793 متر از سطح دریا می‌روید. جایگاه حفاظتی این تاگزون بر اساس شیوه نامه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) مورد بررسی قرار‌گرفت. سطح تحت اشغال زیرگونه Ph. herba-venti subsp. urmiensis در اندازه‌گیری‌های میدانی در رویشگاه-های آن 24 کیلومتر‌مربع و میزان حضور در محدوده انتشار آن، 145/1927 کیلومتر‌مربع برآورده شد. این زیرگونه با توجه به سطح اشغال، منفک بودن جمعیت‌ها، تجدید حیات و کیفیت رویشگاه، در طبقه در خطر انقراض (Endangered/EN) قرار‌می‌گیرد. مشاهدات صحرایی نشان‌داد که شیب‌های ملایم با خاک نسبتاً عمیق در رویشگاه‌های این گیاه، به علت عدم مدیریت صحیح منابع‌طبیعی به شدت در حال تبدیل شدن به دیم‌زارهای کم‌بازده می‌باشند و طرفی خشک‌سالی‌های متوالی، زاد-آوری این گیاه را کاهش‌داده‌است. جمع‌آوری بذر و نگهداری آن در بانک ژن و فراهم‌آوردن امکان احیای آن به عنوان گیاه‌دارویی و زینتی برای حفاظت از این تاگزون انحصاری، ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The conservation status of Phlomis herba-venti subsp. urmiensis, an endemic subspecies of Iran

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Heidari Rikan 1
  • Mozhgan Larti 2
  • Ziba Jamzad 3
  • Adel Jalili 3
1 Agricultural and Natural Resources Research Center Of West Azerbaijan
چکیده [English]

Phlomis herba-venti subsp. urmiensis Jamzad is an endemic, perennial plant of the mint family (Lamiaceae) in Iran, which is distributed in the mountainous areas of Urmia lake, in the altitude range of 1470 to 1793 m.s.l, in the West Azerbaijan. The conservation status of this taxon was assessed in accordance with the guidelines of the International Union for Conservation of Nature (IUCN). Ph. herba-venti subsp. urmiensis occupies an area of 24 km2, and the extent of occupace is estimated to be 1927.145 sq. km. This taxon is endangered (Endangered / EN) due to its occupancy level, extent of occurrence, population isolation, regeneration and habitat quality. Field observations showed that the habitats of the populations of this taxon due to low slope and relatively deep soil are considered as dryland and due to lack of management, their area is increased every year. On the other hand, consecutive droughts have reduced the reproduction of this plant. Collecting the seed and storing it in the gene bank and providing the possibility of its regeneration as a medicinal and ornamental plant is essential to protect this endemic taxon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservation status
  • endemic subspecies
  • Lamiaceae
  • Phlomis herba-venti subsp. urmiensis
جم­زاد، ز. 1391. فلور ایران، شماره 76، تیره نعنا (Lamiaceae). مؤسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور، تهران، 1065صفحه.
جم­زاد، ز. و معین، ف. 1396. جایگاه حفاطتی گونه نادر از جنس سلوی. طبیعت ایران، 2(3): 95-92.
جم‌زاد، ز. و جلیلی، ع. 1395. طرح تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان و اکوسیستمهای ایران. مؤسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور، تهران.
حاتمی، ا.، صادقیان، س.، جعفری، ع.، جم­زاد، ز. و جلیلی، ع. 1397. جایگاه حفاطتی سلوی اقلیدی. طبیعت ایران، 2(5): 103-98.
حیدری ریکان، م.، لارتی، م.، شانکی، پ. و قاسم­پور، ص. 1395. شناسایی نمونه‌های هرباریومی موجود در هرباریوم‌های استانی  (آذربایجان­غربیگزارش نهایی طرح پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور، تهران، 150صفحه.
محبی، ج.، جم­زاد، ز. و بخشی خانیکی، غ. 1395. جایگاه حفاطتی شش گونه انحصاری مرزه در ایران. طبیعت ایران، 1(1): 74-79.
مهرنیا، م.، جم­زاد، ز. و جلیلی، ع. 1399. جایگاه حفاظتی Phlomis lurestanica. طبیعت ایران، 5(5): 141-135.
مهرنیا، م.، جم­زاد، ز. و جلیلی، ع. 1399. جایگاه حفاظتی Salvia sclareopsis. طبیعت ایران، 5(6): 125-119.
مهندسین مشاور طرح آبریز. 1388. مطالعه پوشش گیاهی حوزه آبخیز قوشچی ارومیه. اداره کل منابع طبیعی و آبخیز­داری آذربایجان­غربی. 87 صفحه.
میرحسینی، ع.، جم­زاد، ز. و جلیلی، ع. 1398. جایگاه حفاطتی گونه انحصاری ارونه یزدی در ایران. طبیعت ایران، 4(3): 108-103.