ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت محیط های طبیعی کشور قسمت ششم: رویکرد جدید در توسعه جنگل‌های کشور

نوع مقاله : سخن روز

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت محیط های طبیعی کشور
 قسمت ششم: رویکرد جدید در توسعه جنگل‌های کشور
سرانه جنگل در ایران بر اساس آمار اعلام شده از طرف سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور حدود 0.17 هکتار است، بنابراین ایران جزو کشورهای با سطح جنگل کم است. این سطح کم ناشی از طبیعت بیابانی، خشک و نیمه خشک کشور از یک طرف و ظهور پدیده تغییر اقلیم و همچنین مدیریت ناپایدار توسعه‌ای از طرف دیگر است. با توجه به توسعه سطح دانش بشر و پیدا کردن شناخت عمیق و علمی از خدمات یک اکوسیستم جنگلی می توان برای توسعه جنگل و افزایش سطح سرانه آن یک رویکرد جدید تدوین و آن را عملیاتی نمود. در این رویکرد جدید، نگاه ویژه به جنگل‌های دست­کاشت و انسان ساخت خواهد بود. در پیگیری توسعه جنگل، علاوه بر تامین نیازهای انسان می توان نقش آن را در حفظ آب و خاک، بسترسازی برای چرخه تنوع زیستی و از همه مهمتر در ترسیب کربن که نقش حیاتی در تعدیل گازهای گلخانه‌ای دارد تقویت کرد. 

عنوان مقاله [English]

The need to change the approach in managing the country's natural environments-Part 6: A new approach to the development of the country's forests

نویسنده [English]

  • Adel Jalili
1 Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.