قله سالوک، استان خراسان شمالی

نوع مقاله: تصاویری از طبیعت ایران

10.22092/irn.2019.119513

عنوان مقاله [English]

---