آبشار کهمره سرخی، استان فارس

نوع مقاله: تصاویری از طبیعت ایران

10.22092/irn.2019.119511

عنوان مقاله [English]

--