مدیریت سوسک بذرخوار (Caryedon serratus Olivier) درخت کهور ایرانی Prosopis cineraria Druce (L.) در استان بوشهر

نوع مقاله: نامه‌های علمی

نویسندگان

1 مربی پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

2 استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

چکیده

درخت کهور ایرانی با نام علمی Druce (L.)  Prosopis cineraria از خانواده لگومینوزه (Legominosae) بومی استان بوشهر است. بذرها و غلاف‌های این گیاه توسط آفت سوسک بذرخوار Caryedon serratus Olivier به شدت مورد حمله قرار می‌گیرد و چون زادآوری و تکثیر این گیاه فقط با بذر می‌باشد، اهمیت حیاتی دارد. مدیریت تلفیقی آفت با تاکید بر بیواکولوژی آفت، دشمنان طبیعی و ضدعفونی بذر با سموم متداول کونفیدور، سوین و فسفوتوکسین در استان بوشهر بررسی شد. میانگین طول دوره تخم‌گذاری، لاروی، شفیرگی تا ظهور حشره کامل آفت به‌ترتیب 5/6 ، 5/24 و 5/10 روز محاسبه شد. کل دوره زندگی آفت از تخم تا ظهور حشره کامل بطور میانگین 5/42 روز و تعداد نسل آفت 5 تا 6 نسل در سال تعیین شد. شکارگرانی چون سوسک‌های کارابیده و مورچه‌ها به‌ترتیب از لارو و تخم های آفت تغذیه می‌کنند. ضدعفونی بذرها با حشره‌کش فسفوتوکسین بالاترین میزان تلفات لاروی با 50/92 درصد بود. جهت مدیریت آفت، جمع‌آوری سریع بذرها و انتقال به انبار در زمان رسیدن و ریزش غلاف‌ها و همچنین ضدعفونی بذرها با قرص تدخینی فسفوتوکسین در انبار یا محل‌های ذخیره پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The management of seed beetle Caryedon serratus Oliver on Prosopis cineraria Druce (L.) in Bushehr province

نویسندگان [English]

  • Seid Reza Golestaneh 1
  • Ebrahim Azizkhani 2
  • Fatemeh Gholamian 1
  • Naser Farrar 3
1 Senior Research Expert., Research Division of Natural Resources, Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Bushehr, Iran
2 Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Assistant Prof., Research Division of Natural Resources, Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Prosopis cineraria Druce, belonging to Leguminosae family, is a native plant in Bushehr province.  
The seeds and pods of this plant are severely attacked by Caryedon serratus Olivier, and it is of utmost importance since the regeneration of this plant is through seeds. The integrated pest management of C. serratus, emphasizing the bioecology, natural enemies, and seed treatment with common pesticides of Confidor, Sevin and Phosphotoxin, was investigated in Bushehr province. The average length of oviposition period, larvae, and pupa was calculated to be 6.5, 24.5 and 10.5 days, respectively. The total period of life cycle from egg to adult was 42.5 days on average, and the number of pest generations was determined to be 5 to 6 generations per year. The predators like Carabidae beetles and ants feed larvae and pest eggs, respectively. The disinfection of seeds with Phosphotoxin insecticide showed the highest larval mortality rate (92.5%). For pest management, rapid collection of seeds and transfer to the storage at the time of arrival and pods fall, as well as disinfection of seeds with Phosphotoxin in storage areas is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seed
  • pesticides
  • Life cycle
  • predator
  • Treatment
- اسماعیلی، م.، میرکریمی، ا. و آزمایش فرد، پ.،1382. حشره شناسی کشاورزی. انتشارات دانشگاه تهران، 491 صفحه.

- افروزیان، م.، 1385. معرفی آفات بذرخوار کهور Prosopis cineraria در جنوب بلوچستان. خلاصه مقالات دومین همایش ملی گیاهپزشکی جنگل و مرتع، صفحه 17.

- باقری زنوز، ا.، 1372. سوسک دانه خوار بادام زمینی یک آفت جدید در ایران. علوم کشاورزی، 26 (2): 69-65.

- بهداد، ا.، 1371. آفات گیاهان زراعی ایران. نشر یادبود اصفهان، 605 صفحه.

- ثابتی، ح.، 1387. درختان و درختچه‌های ایران. انتشارات دانشگاه یزد، 886 صفحه.

- مظفری، م. م.، سیاهپوش، ع. و عظیمی، ع.، 1379 (الف). معرفی بذرخوار کهور (Col.: Bruchidae) Caryedon prosopidis Arore از استان خوزستان. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، صفحه 305.

- مظفری، م. م.، سراج، ع. ا. و عصاره، م. ح.، 1379 (ب). بررسی بیولوژی سوسک بذرخوار کهور Caryedon prosopidis در استان خوزستان. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، صفحه 121.

- میرصادقی، م. م.، 1366. نیازهای اکولوژیکی کهورها و ارزش محصولات تولیدی آن. انتشارات سازمان جنگل‌ها و مراتع،30 صفحه.

- گلستانه، س. ر.، فرار، ن. و عسکری، ح.، 1383. بررسی برخی ویژگیهای زیستی و تعیین میزان آلودگی غلافهای کهور ایرانی به سوسک بذرخوار. مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 2(1):3، 49-56.