باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، تهران

نوع مقاله: تصاویری از طبیعت ایران

10.22092/irn.2018.117837

عنوان مقاله [English]

National Botanical Garden of Iran, Tehran