مسیر بانه به سردشت، استان کردستان

نوع مقاله: تصاویری از طبیعت ایران

10.22092/irn.2018.117835

عنوان مقاله [English]

Baneh - Sardasht Road, Kurdistan Province