ضرورت نگاهی استراتژیک به تحقیق و تولید بذر و نهال جنگلی

نوع مقاله: دیدگاه‌ها

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

بدون داشتن "برنامه ملی جنگل" و یا به زبان دیگر "استراتژی ملی جنگل" و در راستای آن "برنامه اقدام ملی جنگل"، که شامل معیار­ها و شاخص‌­های مدیریت پایدار جنگل است، نمی‌­توان ادعا نمود که مدیریت اعمال شده بر جنگل­‌ها مدیریتی پایدار می‌­باشد.
بدون شک در زمانی که "استراتژی جنگل" تدوین می­‌شود، باید جایگاهی متناسب برای "بذر" و "نهال" به عنوان مبنا و اساس شکل­‌گیری اکوسیستم جنگلی در نظر گرفته شود.
تدوین "استراتژی تحقیق و تولید بذر و نهال جنگلی" بستری است که می‌­توان در آن با توجه به اقلیم، جغرافیا، پوشش گیاهی و سایر عوامل اثر گذار جایگاه متناسب برای بذر و نهال جنگلی را ترسیم نمود.
بذر و نهال مبنای تشکیل پایه­‌های جوان در شکل‌دهی ساختار جدید پوشش گیاهی در زیست بوم جنگل می­‌باشند. طبیعت در زمانی که دخالت‌­های ناپایدار در آن صورت نگیرد خود با توجه به تمام شرایط، بذرهای مناسب را برمی‌گزیند و پایه‌­های سازگار را در عرصه مستقر می­نماید.
اگر در شرایطی نیاز به بازسازی جنگل­‌های تخریب شده و یا ایجاد عرصه جنگلی جدید وجود داشته باشد، ضرورت دارد تا تمام ابعاد در انتخاب بذر و تولید نهال مورد توجه قرار گیرد. باید تا حد ممکن مثل طبیعت فکر کرد و اتخاذ تصمیم نمود!

عنوان مقاله [English]

The need to take a strategic look at the research and production of forest seeds and seedlings

نویسنده [English]

  • Mostafa Jafari
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
- Fisher, B., Turner, K., Zylstra. M., Brouwer, R., De Groot. R., Farber. S., Ferraro. P., Green. R., Hadley. D., Harlow, J., Jefferiss, P., Kirkby, C., Morling, P., Mowatt, S., Naidoo, R., Paavola, J., Strassburg, B., Yu, D. and Balmford, A., 2008. Ecosystem Services and Economic Theory: Integration for Policy-Relevant Research. Ecological Applications, 18(8): 2050–2067.

- Fisher, C.K.  and  Mehta, P., 2014. The transition between the niche and neutral regimes in ecology. PNAS (Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States of America), 111(36): 13111–13116. 

- Grinnell, J., 1917. The niche relationships of the California thrasher.  The Auk, 34(4): 427-433. http://www.jstor.org/stable/4072271 Accessed: 27-09-2015 15:40 UTC.

- Grubb, P.J., 1977. The Maintenance of Species-Richness in Plant Communities: The Importance of the Regeneration Niche. Biological Reviews, 52(1): 107–145. Doi: 10.1111/j.1469-185X.1977.tb01347.x,

- Hubbell, S.P., 2005. Neutral theory in community ecology and the hypothesis of functional equivalence. Functional Ecology, 19: 166-172.

- Hutchinson, G.E., 1959. Homage to Santa Rosalia, or why are there so many kinds of animals.?  American Naturalist, 93: 145-159.

- Hyde, W. E., Amacher, G. S. and Magrath, W., 1996. Deforestation and Forest Land Use: Theory, Evidence, and Policy Implications. The World Bank Research Observer, 11(2): 223-248.

- Kimura, M., 1983. The Neutral Theory of Molecular Evolution. Cambridge University Press, Cambridge, 367p.

- Kimura, M., 1994. Population Genetics, Molecular Evolution, and the Neutral Theory: Selected Papers. University of Chicago Press, Chicago, 704p.

- Leigh, Jr. E.G., 2007. Neutral theory: a historical perspective. Journal of Evolutionary Biology, 20: 2075–2091. Doi:10.1111/j.1420-9101.2007.01410.x.

- Reich, P.B., Walters, M.B. and Ellsworth, D.S., 1997. From tropics to tundra: global convergence in plant functioning. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94: 3730–3734.

- Zhou, S. and Zhang, D., 2008. Neutral theory in community ecology. Frontiers of Biology in China, 3(1): 1-8. Doi.org/10.1007/s11515­008­0008­z.