اخلاق محیط زیست و نقش آن در صیانت از طبیعت

نوع مقاله : دیدگاه‌ها

نویسنده

دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

امروزه بحران‌های محیط­زیستی واقعیت­های ملموسی هستند که نگرانی نسبت به آینده زمین را موجب شده­اند. رویکردهای سخت (فنی-فیزیکی) برای حل این بحران­ها کفایت نمی­کند و راه­حل اصلی در اصلاح تعامل انسان با طبیعت و استفاده از رویکردهای نرم (رفتاری) نهفته است. در این مسیر، اخلاق به‌عنوان یکی از راه‌های ممکن در نظر گرفته می­شود. باور بر این است که با داشتن اخلاق مناسب می­توان منابع طبیعی و محیط‌زیست را حفظ کرد. در این نوشتار، ضرورت توجه به اخلاق محیط­زیست به منظور  صیانت از زیست­بوم­های طبیعی توضیح داده شده است...

عنوان مقاله [English]

Environmental ethics and its role in the preservation of nature

نویسنده [English]

  • Ahmad Abedi Sarvestani
Associate Prof., Gorgan University of Agricultural and Natural Resources, Gorgan, Iran
احمدی، ب.، 1373. مدرنیته و اندیشه انتقادی. انتشارات نشر مرکز، تهران، 312 صفحه.
اسعدی، م.، 1374. تفکر دینی، تفکر متعلق شرق؟ نامه فرهنگ، 4(4): 132-126.
بنسون، ج.، 1382. اخلاق محیط‌زیست: مقدمات و مقالات. ترجمه: عبدالحسین وهاب‌زاده. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، مشهد، 340 صفحه.
     
عابدی سروستانی،1.، 1394. ارزش­ها و رفتارهای دوستدار محیط زیست: مطالعه­ای در پارک­های جنگلی استان گلستان. فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، 26(3): 342-329.
عابدی سروستانی، ا.، شاه­ولی، م. و محقق­داماد، س.م.، 1392. مبانی و رهیافت­های اخلاق زیست­محیطی. انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، 200 صفحه.
عابدی سروستانی، ا. و شاه­ولی، م.، 1387. ضرورت و ویژگی­های پژوهش در اخلاق زیست محیطی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 3(3و4): 61-56.
محقق‌داماد، س.م.، 1380. الهیات محیط‌زیست. نامه فرهنگستان علوم، 6(17): 30-7.
Brennan, A. and Yeuk-Sze, L., 2002. Environmental ethics. In: E.N. Zalta. )Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Available at: http://www.plato.stanford.edu, 17p.
Dalfovo, AT., 1996. Ecology and ethics. In: H. Odera Oruka (Ed.), Philosophy, Humanity and Ecology: Philosophy of Nature and Environmental Ethics. Diane Publishing Company, New York, pp. 244-248.
Dobel, P., 2001. The Judeo-Christian stewardship attitude to nature: 24-28. In: L. Pojman (Ed.), Environmental Ethics: Reading in Theory and Application. Thomson Learning, London, 784p.
Dunn, S., 1990. Ecology, ethics, and the religious educator. Religious Education, 85(1): 34-41.
Fogg, MJ., 2000. The ethical dimensions of space settlement. Space Policy, 16: 205-211.
Hernandez, B., Suarez, E., Martinez-Torvisco, J. and Hess, S., 2000. The study of environmental beliefs by facet analysis, research in the Canary Islands, Spain. Environment and Behavior, 32(5): 612-636.
Kaiser, F.G.; Wolfing, S. and Fuhrer, U. (1999). Environmental attitude and ecological behaviour. Journal of Environmental Psychology, 19: 1-19.
Minteer, B.A and Manning, R.E., 2005. An appraisal of the critique of anthropocentrism and three lesser known themes in Lyn White’s “The historical roots of our ecologic crisis”. Organization and Environment, 18(2): 163-176.
O’neill, O., 2002. Autonomy and Trust in Bioethics. Cambridge University Press, Cambridge. 228p.
Sesin, V., 2003. Environmental ethics and human interests: Problems of mutual relations. Presented in: 5thInternational Conference on Ethics and Environmental Policies, Business Styles and Sustainable Development. Ukraine, 2-6 April 2003: 1-4.