نویسنده = Mehdi Zande Basiri
دانش سنتی مرتبط با جنگل (بخش پنجم: نظام جنگل- دام)

دوره 3، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 14-17

مهدی زند بصیری؛ مهدی پورهاشمی


دانش سنتی مرتبط با جنگل، بخش چهارم: یکان مدیریت در جنگل های زاگرس

دوره 3، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 8-11

مهدی زند بصیری؛ مهدی پورهاشمی


دانش سنتی مرتبط با جنگل (بخش سوم: روش‌های بررسی)

دوره 3، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 14-18

مهدی زند بصیری؛ مهدی پورهاشمی