نویسنده = معصومه خان حسنی
روند زوال بلوط در رویشگاه‌‌های جنگلی زاگرس

دوره 7، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 7-11

حسن جهانبازی؛ مهدی پورهاشمی؛ یعقوب ایرانمنش؛ معصومه خان حسنی؛ مازیار حیدری؛ حبیب الله رحیمی؛ مهرداد زرافشار؛ یوسف عسگری؛ رضا کرمیان؛ محمدرضا نگهدار صابر؛ داریوش مهدی فر؛ جلال هناره؛ فرحناز رشیدی؛ احمد حسینی؛ منوچهر طهماسبی


رویشگاه نیلوفر آبی زرد در استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 86-93

معصومه خان‌حسنی؛ یحیی خداکرمی؛ نسترن جلیلیان؛ عادل جلیلی