نویسنده = خلیل کریم‌زاده اصل
اصول مدیریتی توسعه مکانیزاسیون در منابع طبیعی

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 21-24

عباس گرجی چاکسپاری؛ خلیل کریم‌زاده اصل؛ روح اله رحیمی


با گرمایش جهانی، آب وهوای غیرمعمول بسیار مرطوب و خشک رخ می‌دهد

دوره 3، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 119-119

خلیل کریم‌زاده اصل