نویسنده = هادی کیادلیری
منابع طبیعی و محیط‌زیست در برنامه هفتم توسعه کشور

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 79-93

احمد رحمانی؛ هادی کیادلیری؛ محمد فیاض


موفقیت طرح "استراحت جنگل" عزم ملی می‌خواهد

دوره 3، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 70-81

احمد رحمانی؛ کامران پورمقدم؛ عباسعلی نوبخت؛ محمدعلی معصومی؛ سید ناصرالدین عمادی؛ هادی کیادلیری؛ خسرو ثاقب طالبی