نویسنده = رضا احمدی
زندگینامه دکتر محمدرضا اختصاصی «محقق برجسته بیابان»

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 85-88

رضا احمدی؛ مهدی زهدی


تأمین نهاده‌ها، امکانات و شرایط لازم برای احیا و توسعه جنگل‌ها و طرح کاشت یک میلیارد نهال

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 91-114

احمد رحمانی؛ وحید اعتماد؛ رضا احمدی؛ کامران پورمقدم؛ کامبیز اسپهبدی؛ مرتضی ابراهیمی رستاقی؛ مهدی پورهاشمی