نویسنده = حمید رحمانی
فرونشست زمین (بخش دوم راهکارها)

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 57-66

احمد رحمانی؛ محمدجواد بلورچی؛ رضا شهبازی؛ حمید رحمانی؛ محمد خسروشاهی


فرونشست زمین قسمت 1 (علل و عوامل)

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 77-91

احمد رحمانی؛ محمد جواد بلورچی؛ رضا شهبازی؛ حمید رحمانی؛ محمد خسروشاهی