اعضای هیات تحریریه

کارشناس نشریه

مائده فدائی خجسته

جنگلداری کارشناس گروه دیرینه شناسی گیاهی

rifr-ac.ir
fadaeirifr-ac.ir
021 4478 7282


(کارشناس  نشریه  و مسئول تصاویری از طبیعت ایران)