اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی علیزاده علی آبادی

ا دانشیار پژوهش، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
aalizadeh1340yahoo.com
021 44787282


(عضو هیات تحریریه)

سردبیر

عباس قمری‌ زارع

اصلاح نباتات (کشت بافت) دانشیار پژوهش، گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
ghamari-zarerifr-ac.ir
021 44787282


(سردبیر و دبیر تخصصی  نامه های علمی)

مدیر اجرایی

فاطمه احمدلو

جنگلداری استادیار پژوهش، بخش تحقیقات صنوبر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
ahmadloorifr-ac.ir
021 44787282

اعضای هیات تحریریه

عادل جلیلی (دبیر تخصصی بخش دیدگاه‌ها)

اکولوژی گیاهی استاد پژوهش، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
jalilirifr-ac.ir
021 44787282


دبیر تخصصی بخش دیدگاه‌ها

زیبا جم‌زاد (دبیر تخصصی بخش‌های نگاهی به طبیعت ایران و معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض)

سیستماتیک گیاهی استاد پژوهش، بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
jamzadrifr-ac.ir
021 44787282


(دبیر تخصصی بخش‌های نگاهی به طبیعت ایران و معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض)

فاطمه سفیدکن

شیمی آلی استاد پژوهش، معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
sefidkonrifr-ac.ir
021 44787282

علی‌اصغر معصومی

سیستماتیک گیاهی استاد پژوهش، بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

rifr-ac.ir
maassoumirifr-ac.ir

مصطفی جعفری

اکولوژی و اکوفیزیولوژی گیاهی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
mostafajafaririfr-ac.ir
021 44787282

محمد فیاض

مرتعداری استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

fayazrifr-ac.ir

وحید اعتماد (دبیر تخصصی دانشمندان ایرانی)

جنگلداری دانشیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

vetemadut.ac.ir


(دبیر تخصصی دانشمندان ایرانی)

عباس قمری زارع (سردبیر و دبیر تخصصی  نامه های علمی)

(Plant Breeding (Tissue Culture دانشیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ghamari-zarerifr-ac.ir


(سردبیر و دبیر تخصصی  نامه های علمی)

محمد خسروشاهی

جغرافیای طبیعی، گرایش اقلیم هیدرولوژی استاد پژوهش، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
khosrorifr-ac.ir
021 44787282

احمد رحمانی (دبیر تخصصی بخش گفتگوهای چالشی)

کشاورزی، گرایش حاصلخیزی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
arahmanirifr-ac.ir
021 44787282


(دبیر تخصصی بخش گفتگوهای چالشی)

مهدی پورهاشمی (دبیر تخصصی بخش نقد کتاب)

جنگل‌شناسی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
pourhashemirifr-ac.ir
02144787282


(دبیر تخصصی بخش نقد کتاب)

محمد متینی‌زاده (دبیر تخصصی بخش اخبار علمی و تحلیلی)

بیوتکنولوژی جنگل دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
matinirifr-ac.ir
02144787282


(دبیر تخصصی بخش اخبار علمی و تحلیلی) 

جواد معتمدی (کارشناس مسئول دیدگاه های علمی)

مرتعداری دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

rifr-ac.ir
motamedirifr-ac.ir
02144787282


(کارشناس مسئول دیدگاه های علمی)

پریسا پناهی

جنگلداری دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

panahirifr-ac.ir

کارشناس نشریه

سمیرا فراهانی (کارشناس مسئول نامه‌های علمی)

گیاهپزشکی- حشره شناسی استادیار پژوهش، بخش تحقیقات حمایت و حفاظت، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

rifr-ac.ir
s.farahanirifr-ac.ir
021 44787282

مهرنوش پناهی (کارشناس مسئول بخش‌های نگاهی به طبیعت ایران و معرفی گونه‌های گیاهی در معرض انقراض ایران)

سیستماتیک گیاهی استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
m.panahirifr-ac.ir
021 44787282

مریم معصوم‌تمیمی (کارشناس مسئول اخبار علمی- تحلیلی،‌ کارشناس نشریه و مسئول پشتیبانی نشریه)

علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناس ارشد کتابداری، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

rifr-ac.ir
tamimirifr-ac.ir

ندا رضایی (کارشناس مسئول گفتگوهای چالشی)

مدیریت محیط زیست کارشناس پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
ne_rezaiyahoo.com
021 44787282

روشنک دهقان (کارشناس مسئول بخش دانشمندان ایرانی)

جنگلداری کارشناس اداره ممیزی

r.dehghanrifr-ac.ir
021 2244 6540

ویراستار ادبی

مریم معصوم‌تمیمی

علوم کتابداری و اطلاع رسانی کارشناس ارشد کتابداری- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

rifr-ac.ir
1111rifr-ac.ir

ویراستار انگلیسی

احسان زندی اصفهان

مرتعداری دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
zandirifr-ac.ir
021 44787282

گرافیست

سیده مریم حسینی

ارتباط تصویری -

tabiateiran.designgmail.com

کارشناس نشریه

مائده فدائی خجسته

جنگلداری کارشناس گروه دیرینه شناسی گیاهی

rifr-ac.ir
fadaeirifr-ac.ir
021 4478 7282


(کارشناس  نشریه  و مسئول تصاویری از طبیعت ایران)

مریم خدابخش (کارشناس مسئول تبلیغات)

مدیریت روابط عمومی الکترونیک مدیر روابط عمومی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

rifr-ac.ir
rifria1971gmail.com
021 44787282