استان کرمانشاه، کوه پرآو

نوع مقاله : تصاویری از طبیعت ایران

نویسنده

کارشناس ارشد جنگلداری \ بخش تحقیقات منابع طبیعی \ مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه \ ایران

10.22092/irn.2024.131386

عنوان مقاله [English]

Kermanshah province, Parrow Mountain

نویسنده [English]

  • Habibollah Rahimi
M.Sc. Forestry/ResearchDivision of Natural Resources/Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center/Iran