چگونگی مشارکت مردم در تحقیقات منابع طبیعی

نوع مقاله : دیدگاه‌ها

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/irn.2024.131374

عنوان مقاله [English]

Public Participation in Natural Resource Research

نویسنده [English]

  • Ali Alizadeh Aliabadi
Associate Professor, Head of Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran