استان مرکزی، خمین، گون زارهای ارتفاعات دهنو

نوع مقاله : تصاویری از طبیعت ایران

نویسنده

استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/irn.2024.131354

عنوان مقاله [English]

Markazi province, Khomein, Gavanzarhaye Ertefaat Dehno

نویسنده [English]

  • Samira Farahani
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Islamic Republic of Iran