استان تهران، جاده فیروز کوه به هراز

نوع مقاله : تصاویری از طبیعت ایران

نویسنده

دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

10.22092/irn.2024.131350

عنوان مقاله [English]

Tehran province, Firoozkooh to Haraz Road

نویسنده [English]

  • Hassan Ghelichnia
Associate Prof. Forest and Rangeland Research Department.mazandaran Agriculture and natural resources Research and education Cnter,AREEO,Sari,Iran