ابرچالشهای محیطهای طبیعی ایران پدید ه های طبیعی و دخالتهای انسان (بایدها و نبایدها، راهبردهای پیشنهادی)

نوع مقاله : دیدگاه‌ها

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

در بررسی وضعیت محیطهای طبیعی کشور، در فرایند توسعه باید نقش کلیدی چهار پدیده یا ابرچالش، مورد کنکاش و تحلیل قرار گیرد، این چهار پدیده در دو گروه «پدیده های طبیعی و پدیده های انسان ساخت » قرار دارند:الف)گروه پدیده های طبیعی: قلمرو بیابانی و تغییر اقلیم ب)گروه پدیده های انسان ساز: مدیریت آب و تغییر کاربری اراضی
 عدم شناخت علمی از کارکردها و تأثیرگذاری این پدیده ها بر محیط های طبیعی کشور، در چند دهه گذشته، زمینه را برای شکل گیری چهار ابرچالش در منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کرده است. در تحقیقات وسیع انجام شده در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در مقیاس های ملی و منطقه ای، این فرصت فراهم شده که بتوان این پدیده ها را به صورت علمی شناخت، زمینه ایجاد آنها را تحلیل کرد و در نهایت راهبردها و رویکردهای مدیریتی را در مقیاس توسعه ملی از یک سو و موضوع بایدها و نبایدها را در حفاظت و احیای محیط های طبیعی از سوی دیگر معرفی کرد.

عنوان مقاله [English]

The super-challenges of Iran's natural environments, natural phenomena, and human interventions (do's and don'ts, proposed strategies)

نویسنده [English]

  • Adel Jalili
Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran