نقش سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در توسعه گیاهان دارویی

نوع مقاله : ستون‌ها

نویسنده

استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

در سلسله نوشتارهای قبلی این ستون، بارها ذکر شد که گیاهان دارویی یک موضوع بین رشته ای است و دستگاههای متعدد دولتی و غیردولتی در توسعه بهره برداری از این پتانسیل خدادادی کشور نقش آفرینی می کنند.همچنین تأکید شد که تبیین صحیح وظایف و رسالت اصلی هر یک از این دست اندرکاران و هماهنگی بین آنها نقش کلیدی در اجرای صحیح برنام ه های کلان گیاهان دارویی در کشور دارد. یکی از نقش آفرینان اصلی این موضوع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است. هدف این سازمان حفظ و حمایت، احیاء، توسعه و بهر ه برداری اصولی از جنگلها، مراتع، اراضی جنگلی،
بیشه های طبیعی، اراضی مستحدثه ساحلی، حفاظت و حمایت از آب و خاک کشور از طریق مدیریت علمی بر حوزه های آبخیز و رعایت اصول توسعه پایدار است، همچنین مواردی از قبیل حفظ، حمایت، حراست و بهره برداری اصولی از
جنگلها، مراتع و بیابانها و حوزه های آبخیز کشور ، توسعه جنگلها و مراتع دست کاشت، پار کهای جنگلی، اصلاح و احیای جنگلها و مراتع مخروبه و ترویج زراعت چوب با تأکید بر حفظ ذخایر ژنتکیی و تنوع زیستی گیاهی در شرح وظایف این سازمان به چشم می خورد.

عنوان مقاله [English]

The role of the Forests, Rangelands, and Watershed Management Organization in the development of medicinal plants

نویسنده [English]

  • Fatemeh Sefidkon
Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.