قشم دروازه ژئوتوریسم ایران

نوع مقاله : نگاهی به طبیعت ایران

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 پژوهشگر، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

گردشگری در جهان کنونی به عنوان صنعتی پاک و سومین پدیده اقتصادی پویا، رو به توسعه پس از صنایع نفت و خودرو سازی، توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است. در دهه اخیر"ژئوپارکها" به عنوان سرزمین‌های هدف زمین‌گردشگری، رویکرد اصلی توسعه در بسیاری از کشورهای پیشرفته و همچنین کشورهایی به شمار می‌روند که منابع و ذخایر محدود دارند و یا از دید صنایع و تولیدات وابسته به آن ضعیف هستند. معرفی و ثبت ملی و بین‌المللی مناطق توانمند با نام "ژئوپارک" به عنوان ابتکاری نوین در زمینه توسعه گردشگری و از راهبردهای مهم برای برآورد اهدافی چون پایداری و حفاظت محیط، احیا و ثبات اقتصادی جوامع محلی (اشتغال، درآمدزایی)، ایجاد رفاه اجتماعی نسبی در روستاها و کانونهای کوچک جمعیتی کم‌برخوردار صنعتی، معدنی و کم ‌بهره ازبودجه‌های نفتی است. قشم، بزرگترین جزیره ایران است که در شرق خلیج فارس و در نزدیکی تنگه هرمز قرار گرفته و اولین ژئوپارک ثبت شده در ایران می‌باشد. ژئوپارک قشم 25 ژئوسایت یا پدیده زمین شناسی را در خود جای داده است. در این مقاله سعی در معرفی ژئوپارک قشم و اشاره به موارد مهم، در ثبت ژئوپارک‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qeshm is the gateway to Iran's Geotourism

نویسندگان [English]

  • Saeideh Nateghi 1
  • Mina Bayat 2
1 Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran
2 Research Expert, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Tourism in today's world as a clean industry and the third dynamic and developing economic phenomenon, developing after the oil and automotive industries, has attracted the attention of many countries. In the last decade, “geoparks” as geotourism targets are considered the main approach of development in many advanced countries and those that have limited resources or related industries. National and international introduction and registration of empowerment zones called “geoparks” are the new initiatives in the development of geotourism and important strategies for estimating goals such as sustainability and environmental protection, rehabilitation and economic stability of local communities (employment, income), creation of social welfare in rural areas and low population centers which are of low interest of industrial, mining and oil budgets. Qeshm is the largest island in Iran, located in the east of the Persian Gulf, near the Strait of Hormuz, and is the first registered geopark in Iran. Qeshm Geopark has 25 geosites or geological phenomena. In this article, we try to introduce Qeshm Geopark and point out the important issues in registering geoparks.
                                                                   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopark
  • geotourism
  • Qeshm
امری کاظمی، ع. ۱۳۸۱، آغازی بر ژئوتوریسم ایران، مجموعه مقالات بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
نکوئی صدری، بهرام (۱۳۸۸) مبانی زمین گردشگری :باتاکید بر ایران، تهران انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)۲۱۱ صفحه.
تاج بخش، سحرناز، «ژئوپارک‌ها، چشم‌انداز چهار بیلیون ساله زمین از فراز فرداها»، ماهنامه علوم زمین و معادن، شماره ۴، سال ۱۳۸۵، ص ۱۶.
جدیدی،ر.، کریمزاردگان، ح.، بدری، ن.، 1396. نقش ژئوپارکها در ملاحظات گردشگری آمایش سرزمین؛ مطالعه موردی: ایجاد ژئوپارک در استان لرستان. مجله علوم زمین.27(106):179-192.
گلشاهی، م.م.، جمالپور، ا.ح.، اخوان، م. و جمالپور، ر. 1396. بررسی نقش و تاثیر صنعت گردشگری بر توسعه اقتصادی جامعه میزبان با تاکید بر پیوست فرهنگی(مطالعه موردی :کشور ایران). دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران، تهران.