تحلیل دو کتاب سوزنی برگان تالیف شده در ایران

نوع مقاله: نقد کتاب

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Analysis of two books entitled “Conifers”, written in Iran

نویسنده [English]

  • Mehdi Pourhashemi
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands,, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran