1)فاکتور جمعیت و پدیده بحران آب در ایران، 2) مدل های اقلیمی به زبان ساده

نوع مقاله: ستون‌ها

نویسندگان

1 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

1) Population growth and water crisis in Iran 2) Climate models in simple language

نویسندگان [English]

  • Adel Jalili 1
  • Mostafa Jafari 2
1 Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands,, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran