درختان کهن سال ارس و پسته وحشی استان اردبیل

نوع مقاله: نامه‌های علمی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران،

2 مربی پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

3 پژهشگر، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران.

چکیده

درختان کهن­سال، از جمله مهم­ترین ذخایر ژنتیکی گیاهی محسوب می­شوند و ارزش شناخت و حفظ این منابع از نظر ملی و تاریخی اهمیت زیادی دارد. در تحقیق حاضر، با هدف ارزیابی و ثبت درختان کهن­سال استان اردبیل، تعداد 41 اصله درخت کهن­سال شامل 28 درخت ارس (Juniperus excelsa) و 13 درخت پسته­وحشی(Pistacia atlantica subsp mutica) در مناطق­جنگلی شهرستان خلخال شناسایی و اندازه­گیری شدند. نتایج نشان داد میانگین محیط­تنه درختان کهن­سال ارس­61/2 متر­، میانگین ارتفاع­کل و­ ارتفاع تنه آنها به­ترتیب­ 06/8  و­01/2 متر است. میانگین محیط­تنه درختان کهن­سال بنه 17/3 متر، میانگین ارتفاع­کل و ارتفاع تنه آنها به­ترتیب 1/10 و 48/2 متر­است. محیط­ طبیعی مناسب و قرارگیری این درختان در قبرستان قدیمی و نیز اعتقادات خاص از دلایل ماندگاری این پایه­ها در منطقه خلخال هستند. با­توجه­به مشخصه­های رویشی و قدمت درختان کهن­سال شناسایی شده، می­توان ضمن حفاظت کامل از این درختان در منطقه با ایجاد ذخیره­گاه­های ژنتیکی (محاوط بذر درختان کهن­سال) و تولید نهال به احیای جنگل­ها­ی تخریب شده ارس و بنه منطقه خلخال کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The juniper and wild pistachio long-live trees in Ardabil Province

نویسندگان [English]

  • Younes Rostami Kia 1
  • Mostafa Khoshnevis 2
  • Allahverdi Nouri 3
  • Dolat Mohammadi 3
  • Hamid Mohammadi 3
1 Assistant Prof.., Forests and Rangelands Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ardabil, Iran
2 Senior Research Expert, Research institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
3 Research Expert, Forests and Rangelands Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, AREEO, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Long live trees are considered to be the most important herbal genetic reserves, and the importance of recognizing and preserving these resources is important both nationally and historically. The purpose of this study was to record and evaluate 41 trees, including 28 junipers and 13 wild pistachio trees, identified and measured in the Khalkhal area. Results showed that the trunk perimeter of trees recorded ranged between 1.28 to 4.21 m, and their height ranged between 4.9 to 13.4 m. The average trunk perimeter of wild pistachio and juniper was 3.17 m and 2.61 m, and the average height was 10.1 m and 8.05 m, respectively. The proper natural environment and location of these trees in the old cemetery, as well as specific beliefs, are the reasons for this tree's persistence in Khalkhal. In terms of growth characteristics and dating of long-live trees, in addition to the complete protection of these trees in the region, the restoration of the destroyed forests of Juniper and wild Pistachio in Khalkhal region is possible by creating genetic reserves (seeds of long-live trees) and seedling production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardabil province
  • height
  • Juniper
  • long-live tree
  • wild pistachio
- حسینی، ا. و اعظمی، ا.، 1395. بررسی ویژگی­های ریخت­شناسی درختان کهن­سال د­ر جنگل­های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل­های استان ایلام). بوم­شناسی جنگل­های ایران، 4(7): 59-51.

- خوشنویس، م.، 1394 .گزارش نهایی پروژه شناخت، معرفی و بررسی رویشگاه، تکثیر و ایجاد ذخیر­ه گاه و تهیه اطلس درختان کهن­سال ایران در 15 استان کشور و ثبت اطلاعات این درختان و معرفی این درختان در سطح ملی و جهانی، گزارش نهایی طرح پژوهشی. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 221 صفحه.

- خوشنویس، م.، متینی زاده، م.، شیروانی،ا . و تیموری، م.، a 1396. ارس­های کهنسال ایران. مجله طبیعت ایران، 2 (4): 45-20.

- خوشنویس، م.، صادق زاده حلاج، م.ح، متینی زاده، م.، احمدی،ش.، شیروانی، ا. و تیموری، م.، b 1396. سروهای کهنسال ایران (­بخش اول). مجله طبیعت ایران، 3 (10): 59-45.

- علی­احمد کروری، س.، شیروانی، ا.، ایمانی، گ.، شبستانی، ش.، طالبه خورآبادی، ط. و مدنی مشایی، ا.، 1393. سروهای کهن سال ایران. مجله جنگل و مرتع، 100: 57-44.

- علیپور­فرد، م.، رائینی سرجاز، م.، پورطهماسی، ک. و نادی م.، 1396. بررسی ارتباط متغیرهای اقلیمی با پهنای حلقه­های رویش سالانه درختان ارس در رویشگاه کیگوران (­استان لرستان). جنگل و فرآورده­های چوب، مجله منابع­طبیعی ایران، 70(4): 608- 599.

- مروی­مهاجر، م.ر.، 1384. جنگل­شناسی و پرورش جنگل. انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 387 صفحه.