چگونه تصفیه خانه های فاضلاب در ایالات متحده میتوانند داروها را از پساب خارج کنند؟

نوع مقاله: اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • Maryam Masoum Tamimi
Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran