جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Scutellaria xylorrhiza در ایران

نوع مقاله: معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

نویسندگان

1 پژوهشگر، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

2 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

3 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

جایگاه حفاظتی گونه Scutellaria xylorrhiza Bornm. در استان اصفهان براساس معیار های اتحادیه حفاظت از طبیعت (IUCN) مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی از سه معیار میزان حضور، سطح اشغال و تعداد افراد بالغ (براساس بازدیدهای صحرایی) استفاده شد مشاهدات صحرایی نشان داد که رویشگاه محدود این گونه، مناطق کوهستانی مرکزی استان اصفهان شامل کوهستان صفه واقع در جنوب شهر اصفهان، کوه لادر در منطقه خمینی شهر و کوه کرکس واقع در شهرستان نطنز می باشد. این گونه گیاهی در شیب های شمالی نواحی صخره ای پر شیب در محدوده ارتفاعی 2500-1600 از سطح دریا حضور دارد. نتایج این بررسی نشان داد بر اساس تعاریف و معیارهای بکار گرفته شده، S. xylorrhiza Bornm. گونه‌ای در حال انقراض (Endangered/EN) محسوب می شود. تغییر اقلیم و دست اندازی‌های بشر نظیر برداشت سنگ های معدنی، تغییر کاربری اراضی و تخریب های ناشی از حضور گردشگران، می تواند به کاهش هر چه بیشتر زیستگاه این گونه بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conservation status of Scutellaria xylorrhiza Bornm., an endemic species in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Feizi 1
  • Masoud Borhani 2
  • Ziba Jamzad 3
1 Research Expert, Research Division of Natural Resources, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran
2 Assistant Prof., Research Division of Natural Resources, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran
3 Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

The conservation status of Scutellaria xylorrhiza Bornm in Isfahan province was studied according to the IUCN standards. This work was carried out using three criteria: level of presence, occupation level, and the number of mature species (based on field visits) and, according to the definitions and criteria, this species was introduced as endangered / EN. Field observations showed that Scutellaria xylorrhiza Bornm. is located in a limited area. The location of this species is in the central mountainous regions of Isfahan province, located in three areas, 1-the south-eastern city of Isfahan, 2- Lador Mountain, Khomeini-Shahr and 3- Karkas Mountain in Natanz (North of Isfahan). This plant is present on the slopes of the hilly cliffs in the altitudes of 1600-2500 m above sea level. Climate change and human activities, such as mining, land use change and degradation caused by the presence of tourists, can lead to a decline in the habitat of this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservation status
  • endangered species
  • Scutellaria xylorrhiza
  • Isfahan province
-         حاتمی، ا، 1396، جایگاه حفاظتی سلوی اقلیدی، نشریه طبیعت ایران، : 2 (5)، دی 1396

-         جانیقربان، م.، 1393. تهیه فلور استان اصفهان ( زیر پروژه ملی تهیه فلور استانهای مختلف کشور). طرح خاتمه یافته موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 225 صفحه.

-         جم‌زاد، ز، 1391، فلور ایران بزبان فارسی، شماره 76، تیره نعنا (Lamiaceae) ، تهران، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور. 

-         مظفریان، و، 1377 ، فرهنگ نام های گیاهان ایران، انتشارات فرهنگ معاصر.

-         هرباریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، 1396.