فلور ایران

نوع مقاله: نامه‌های علمی

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

کلمه فلور که در روم باستان نام الهه گلها و فصل بهار بوده است، امروزه به کتاب یا مجموعه کتاب‌هایی گفته می‌شود که گیاهان یک سرزمین را معرفی و توصیف می‌نماید و کشورهای مختلف اقدام به تدوین فلور خود می‌نمایند و یا برخی گیاهشناسان اقدام به فلور سرزمین معینی می‌نمایند. از دیرباز تلاش‌هائی جهت تدوین فلورهائی شده که ایران را نیز دربر می‌گرفته که عمده ‌آنها به زبان بیگانه بوده است. عدم وجود کامل فلور ایران به زبان فارسی، گیاهشناسان مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور را ترغیب نمود که در قالب طرحی از سال 1367 اقدام به تحقیق و تدوین فلور ایران بنمایند. در این راستا تا کنون فلور ایران در 149 جلد که معادل 77 درصد گیاهان کشور می‌باشد چاپ شده و پژوهش در مورد تکمیل کار در دست اجرا است. در تحقیق و تهیه فلورهای چاپ شده تاکنون تعداد 66 نفر از گیاه‌شناسان مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان‌های مختلف و برخی گیاه‌شناسان دانشگاهی مشارکت داشته اند فلورهای چاپ شده شامل توصیف گیاهان، کلیدهای شناسائی، نمونه‌های مطالعه‌شده، تصاویر نقاشی‌شده و برای بیشتر آنها نقشه‌های انتشار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flora of Iran

نویسنده [English]

  • Mostafa Assadi
Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

The word Flora in Roman mythology is the goddess of flowers and spring season. Nowadays, the word flora is the name of one or a series of books introducing and describing the plants of a specific area. The plant taxonomists try to investigate and publish floras of their own country or any part of the world. Long-term efforts have been made to publish the floras covering Iran, mostly in a non-Persian language. Due to the lack of Flora of Iran in Farsi, plant taxonomists of the Research Institute of Forests and Rangelands started to investigate and publish the Flora of Iran in Farsi. In this regard, the flora of Iran has been published in 149 volumes, which is equivalent to 77 percent of the country's plants, and research is underway on completion of the work. Altogether, 66 plant taxonomists including the taxonomists of the Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural and Natural Resources Research Centers of Provinces and to some extent plant taxonomists of Universities have been contributing in the Flora project.
Each Flora includes descriptions, identification keys, examined specimens, line drawings, and distribution maps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flora
  • Iran
  • Taxonomy
  • plant
  • herbarium