سد امیرکبیر، جاده چالوس

نوع مقاله : تصاویری از طبیعت ایران

10.22092/irn.2019.118299

عنوان مقاله [English]

Amir Kabir Dam, Chalous Road