استفاده از مولکول‌های برگی به عنوان نشانگرهای تشکیل همزیستی میکوریزایی

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • Masoomeh Zamani
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran