تجدید حیات طبیعی یا درختکاری؟

نوع مقاله: اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

دقیقاً در شرایطی که کشورها متعهد به احیای میلیون‌ها هکتار جنگل هستند، تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مطالعات گذشته در مورد تکنیک‌های تجدید حیات جنگل کامل نیست.
سایت‌هایِ استفاده‏شده برای ارزیابی تجدید حیات طبیعی،  جنگل‌هایی با رشد ثانویه بودند درحالی‌که سایت‌های ارزیابی تجدید حیات مصنوعی (جنگل‌کاری) از معادن زغال‌سنگ رها شده تا اراضی لگدکوب شده توسط دام را شامل می‌شد. نویسندگان این مطالعه جدید معتقدند که بسته  به اهداف سایت و وضعیت فعلی آن، عناصری از هر دو تکنیک (تجدید حیات طبیعی و جنگل‌کاری) باید مد‌نظر قرار گیرند. 

عنوان مقاله [English]

Natural regeneration or tree-planting?

نویسنده [English]

  • Ehsan Zandi Esfahan
Assistance Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran